IKE & KAA - Interkommunal ersättning och kommunala aktivitetsansvaret

För er som har eller tar emot elev, folkbokförd i Uddevalla, på er gymnasieskola har Uddevalla en e-tjänst där information kan lämnas på ett enkelt, enhetligt och säkert sätt. Informationen som lämnas i e-tjänsten hanteras vidare av ansvarig för interkommunal ersättning, reglering/överenskommelse, KAA eller ansvarig specialpedagog beroende på vilken information eller typ av ansökan som lämnas.

Via e-tjänsten kan du lämna information och ansökningar om:

 • Nya elever vid läsårsstart
 • Elev inskriven vid senare tidpunkt
 • Elev som skrivs ut/avbryter utbildning
 • Elev som byter utbildning
 • Elev med hög frånvaro
 • Elev som riskerar att inte uppnå gymnasieexamen
 • Elev med beslut om förlängd studietid
 • Elev som genomfört utbildning–avgått med examensbevis/studiebevis
 • Elev med beslut om förlängd studietid
 • Ansökan om tilläggsbelopp/ersättning för extraordinär stödåtgärd
 • Utvärdering av tilläggsbelopp/extraordinär stödåtgärd
 • Ansökan om bidrag/IKE för förlängd studietid (IKE/bidrag lämnasej för förlängd studietid om ansökan ej inkommit och beviljats)
 • Övrig information

Vi har ett gemensamt intresse av att elevens skolgång ska fungera så bra som möjligt och det är därför viktigt att lagstadgad och övrig relevant information delges oss som hemkommun så snabbt som möjligt. I enlighet med skollagen 15 kap. §15 ska skolhuvudman snarast informera hemkommun när en elev påbörjar eller avslutar gymnasieutbildning, eller om elev utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Att information lämnas är mycket viktigt, inte minst med tanke på kommunens aktivitetsansvar för de ungdomar under 20 år som är folkbokförda i kommunen. Aktivitetsansvaret innebär bland annat att kommunen ska hålla sig informerad om vilka som omfattas och vid behov bidra med insatser och stöd för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning. Att vi snabbt får information om förändringar eller behov avseende våra ungdomar är en viktig del i detta uppdrag.

Förslag på sidor