Klagomål på utbildningen i fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem*

*Gäller Strumpans fritidshem Mareld och Hemgårdens fritidshem. Övriga klagomål på fristående fritidshem anmäls till Skolinspektionen.

Mottagande och hantering av klagomål

1. Kontakta i första hand personalen

Kontakta i första hand förskollärare eller annan personal vid berörd fristående förskola, fritidshem* eller avdelning vid fristående pedagogisk omsorg. Om personalen inte kan lösa problemet, eller om du fortfarande inte är nöjd, kontaktar du rektorn för den fristående förskolan, fritidshemmet* eller verksamhetschefen för den fristående pedagogiska omsorgen.

Här hittar du länkar med kontaktuppgifter till alla fristående förskolor, till huvudmän som bedriver fristående pedagogisk omsorg samt fristående fritidshem med tillstånd av Uddevalla kommun.

2. Kontakta i andra hand huvudmannen

Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till huvudmannen för den fristående förskolan, fritidshemmet* eller den fristående pedagogiska omsorgen.

3. Kontakta i tredje hand barn och utbildningsförvaltningen

Om problemet inte åtgärdas av huvudmannen för den fristående verksamheten, eller om du inte är nöjd med huvudmannens agerande ska du vända dig till barn och utbildningsförvaltningen i Uddevalla kommun.

Om du vill göra en klagomålsanmälan vill vi att du registrerar ditt ärende i webbformuläret länkat nedan alternativt använder den nedladdningsbara versionen (word-format) som finns här nedan. Innan du anmäler vill vi att du läser igenom hur vi hanterar inkommande klagomål under rubriken Registrering/ärendehantering av klagomål hos barn och utbildningsförvaltningen (steg 3)

Vid frågor gällande webbformuläret kontakta barn och utbildningsförvaltningen i Uddevalla kommun

E-post: barnutbildning@uddevalla.se

Registrering/ärendehantering av klagomål hos barn och utbildningsförvaltningen (steg 3.)

Om du har anmält klagomål till barn och utbildningsförvaltningen ska du inom fem arbetsdagar efter mottaget ärende få en bekräftelse på att ärendet är mottaget, samt namn och telefonnummer till den som handlägger/utreder ärendet.

Om du väljer att vara anonym

Alla klagomål utreds men om du väljer att vara anonym finns ingen möjlighet för återkoppling. Utredningen ska påbörjas inom 14 dagar. Ansvarig verksamhetschef utser handläggare och tar beslut om åtgärd.

Klagomålen blir allmän handling

Tänk på att ditt ärende blir en allmän handling och diarieförs när du skickar den till förvaltningen. Det gäller både skriftliga klagomål och klagomål insända via webbformuläret eller via e-post. Detta innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att få en kopia, eller att läsa den. Om handlingen innehåller känslig information kan hela, eller delar av den sekretesskyddas.

Återkoppling

Den som handlägger ärendet är skyldig att se till att du får återkoppling. Senast tre veckor efter utsänd bekräftelse skall en återkoppling ske med besked om åtgärd eller i förekommande fall en förklaring till varför ingen åtgärd skett. Åtgärder registreras under samma diarienummer.

Uppföljning

När ärendet är färdigutrett och eventuella åtgärder vidtagits ska handläggaren meddela registratorn. Handläggaren ska meddela vilka åtgärder som vidtagits, huruvida denne varit i kontakt med dig med en återkoppling och huruvida du är nöjd med svaret/åtgärden.

Registratorn ska därefter kontrollera att samtliga uppgifter som tillhör ärendet är korrekt registrerade och sedan avsluta ärendet.

Förslag på sidor