Klagomål på utbildningen i kommunal verksamhet

Mottagande och hantering av klagomål

Kontakta i första hand skolan/förskolan

Kontakta mentor, lärare/förskollärare eller annan personal vid berörd skola eller förskola. I menyn till vänster hittar du alla Uddevalla skolor, förskolor och övrig verksamhet, samt adresser, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter till dem.

Kontakta i andra hand rektor

Om personalen inte kan lösa problemet, eller om du fortfarande inte är nöjd, kontaktar du rektor. 

Kontakta i tredje hand respektive verksamhetschef

Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till respektive verksamhetschef.

E-post:  barnutbildning@uddevalla.se

Telefon:  0522-69 60 00

Kontakta barn och utbildningsnämnden i fjärde hand

Om problemet inte åtgärdas av rektor, eller om du inte känner att du kan få någon konstruktiv dialog med verksamheten ska du vända dig till Barn och utbildningsnämnden.

Om du vill göra en klagomålsanmälan vill vi att du registrerar ditt ärende i webbformuläret länkat nedan alternativt använder den nedladdningsbara versionen (word-format) som finns här nedan. Innan du anmäler vill vi att du läser igenom hur vi hanterar inkommande klagomål under rubriken Registrering/ärendehantering av klagomål hos barn och utbildningsförvaltningen.

Vid frågor gällande webbformuläret kontakta barn och utbildningsförvaltningen i Uddevalla kommun

E-post: barnutbildning@uddevalla.se

Registrering/ärendehantering

Inom fem arbetsdagar efter mottaget ärende ska du få en bekräftelse på att ärendet är mottaget, samt namn och telefonnummer till den som handlägger/utreder ärendet.

Om du väljer att vara anonym

Alla klagomål utreds men om du väljer att vara anonym finns ingen möjlighet för återkoppling. Utredningen ska påbörjas inom 14 dagar. Ansvarig verksamhetschef utser handläggare och tar beslut om åtgärd.

Klagomålen blir allmän handling

Tänk på att ditt ärende blir en allmän handling och diarieförs när du skickar den till förvaltningen. Det gäller både skriftliga klagomål och klagomål insända via e-post. Detta innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att få en kopia, eller att läsa den. Om handlingen innehåller känslig information kan hela, eller delar av den sekretesskyddas.

Återkoppling

Den som handlägger ärendet är skyldig att se till att du får återkoppling. Senast tre veckor efter utsänd bekräftelse skall en återkoppling ske med besked om åtgärd eller i förekommande fall en förklaring till varför ingen åtgärd skett. Åtgärder registreras under samma diarienummer.

Uppföljning

När ärendet är färdigutrett och eventuella åtgärder vidtagits ska handläggaren meddela registratorn. Handläggaren ska meddela vilka åtgärder som vidtagits, huruvida denne varit i kontakt med dig med en återkoppling och huruvida du är nöjd med svaret/åtgärden.

Registratorn ska därefter kontrollera att samtliga uppgifter som tillhör ärendet är korrekt registrerade och sedan avsluta ärendet.

Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen

Den kommunala verksamheten står under tillsyn av andra myndigheter. Om du inte är nöjd med verksamhetens hantering av ditt klagomål kan du vända dig till dessa myndigheter:

Skolinspektionen

Barn – och elevombudet (anmälningar om kränkningar mot barn och elever)

Diskrimineringsombudsmannen (diskriminering)


Mer om synpunkter och klagomål i kommunen.

Förslag på sidor