Tiden på Bryggan

Barn som läser

Till Bryggan kommer alla barn mellan 7 och 16 år som är nya i Uddevalla och Sverige. På Bryggan lär man sig om den svenska skolan samtidigt som vi lär oss mer om elevens tidigare kunskaper och färdigheter.

Mottagning

Det första som händer när en elev kommer till Bryggan är ett inskrivningssamtal. Inskrivningssamtalet kan se lite olika ut, men det finns alltid någon från Bryggan med samt en tolk för att samtalet ska kunna ske på elevens modersmål.

Vid inskrivningssamtalet tar vi reda på lite om elevens bakgrund, tidigare skolgång och intressen. Vi får adress och telefonnummer till elevens vårdnadshavare. Vi tar också reda på var eleven bor för att se vilken skola eleven tillhör. Det första samtalet följs sedan upp med eleven i kartläggning och undervisning.

Kartläggning

Nästa steg i tiden på Bryggan är kartläggningen. Genom samtal, tester och lekar tar vi reda på vad eleven har med sig för kunskaper. Kartläggningen görs på elevens starkaste språk och börjar med att undersöka elevens erfarenhet av läsning och skrivning- litteracitet, samt hur eleven tänker matematiskt- numeracitet. Även skolbakgrund och vilka ämne eleven läst finns med i kartläggningen.

Efter cirka åtta veckor(tiden kan variera) börjar eleven på sin ordinarie skola i kommunen. Personal från Bryggan har då ett överlämningsmöte med mottagande skola där kartläggningen gås igenom. Kartläggningen ligger till grund för vilken klass eleven ska gå i, hur mycket stöd eleven behöver och hur den fortsatta undervisningen ska planeras.

Kartläggningen fortsätter sen parallellt med undervisning i skolans alla ämnen på den nya skolan.

Ämnesintroduktion

Under tiden på Bryggan får eleven, parallellt med kartläggningen, undervisning av erfarna lärare. Här lär sig eleverna grundläggande svenska och får samtidigt en introduktion i skolans ämnen. Eleverna får lära sig vad det innebär att ha exempelvis SO eller NO i svenska skolan och lär sig samtidigt viktiga ämnesord.

Under tiden på Bryggan får man också lära sig att använda iPad och cromebook och hur dessa kan användas som hjälpmedel när man inte förstår.

Övergång till hemskola

Alla barn tillhör en skola i Uddevalla kommun. Oftast är det den skola som ligger närmast hemmet, men om den skolan är full anvisas man en plats på en annan skola.

Det är rektor på den nya skolan som beslutar om vilken klass eleven ska gå i och om eleven behöver gå en tid i förberedelseverksamhet på skolan, eller komma ut direkt i klass med stöd av studiehandledare.

Bryggans personal träffar de nya lärarna och berättar om elevens styrkor och vilket stöd som behövs för att skolgången ska fungera så bra som möjligt.

Förslag på sidor