Inneboende, inackordering

Vem har rätt till inackorderingstillägg

  • Du ska ha rätt till studiestöd (studera på heltid) enligt studiestödslagen
  • Du måste vara under 20 år
  • Du måste vara förstahandsmottagen
  • Du ska ha minst 40 km till din skola alternativt ska den totala restiden överstiga två timmar per dag. Som restid räknas från det du lämnar hemmet tills det du är på skolan.

Inackorderingstillägg utgår inte samtidigt som kontantstöd/busskort. Utbetalning sker först när ansökan inkommit och beviljats. Studieintyg plus hyresavtal måste bifogas för att ansökan skall vara komplett. Ny ansökan måste lämnas i god tid före varje läsår. 

Inackorderingstillägg utgår under nio månader om året. Första utbetalningsdag är 30 september och därefter månadsvis till och med 30 maj. 

Elever som sökt fristående gymnasieskola eller riksinternatskola ska söka sitt inackorderingstillägg hos CSN. Stöden beviljas normalt för ett läsår eller en termin och under högst nio månader under ett kalenderår. Det utgår som längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. 

Byte av skola/utbildning 

Om elev med inackorderingstillägg byter skola från en utbildningsenhet till en annan ska gymnasiekontoret kontaktas för bedömning om rätten kvarstår.

Kontakt

Kristina Nilsson, handläggare

+46 522‑69 74 71

kristina.m.nilsson@uddevalla.se

Skolgatan 2

451 81 Uddevalla

Marie Isaksson, samordnare

+46 522‑69 69 04
marie.l.isaksson@uddevalla.se

Skolgatan 2

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor