Grundskola, anpassad grundskola

Ansökan skolskjuts

Alla elever som anser att de är i behov av skolskjuts behöver skicka in en ansökan om skolskjuts. Skolskjutsen förlängs inte automatiskt över flera läsår utan en ny ansökan måste lämnas in för varje elev inför varje nytt läsår.

Ansökan om skolskjuts ska i första hand göras genom den e-tjänst som Uddevalla kommun tillhandahåller.

Elever i offentlig skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan en plats i anslutning till hemmet och till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjutsen följer den kommunala skolans läsårstider.

Avståndsregler

Avståndet mäts mellan hemmet och skolan via närmaste gång/cykelväg.

  • 2 km för förskoleklass - årskurs 1
  • 3 km för årskurs 2 - 3
  • 4 km för årskurs 4 - 6
  • 5 km för årskurs 7 - 9 

Skolskjuts kan beviljas i form av:

  • resor med skolbuss
  • skolkort för resor med allmän kollektivtrafik
  • resor med skoltaxi

Växelvis boende

Skolskjuts kan i vissa fall beviljas vid gemensam vårdnad om barnet har ett växelvis boende hos båda vårdnadshavarna. Förutsättningarna är att båda vårdnadshavarna är folkbokförda på de adresser skolskjutsen söks från och att folkbokföringsadresserna finns inom Uddevalla kommun.

Elever i fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg

Elever inom fritidshemsverksamhet och pedagogisk omsorg är inte berättigade till skolskjuts.

Har eleven fritidsverksamhet under vissa dagar i veckan och är i behov av skolskjuts övriga dagar kan eleven beviljas skolskjuts.

Vid ändrade förhållanden efter att busskort beviljats ska kontakt tas med skolskjutshandläggare.

Om du väljer en annan skola

Om vårdnadshavare till elever i årskurs F-6 väljer en kommunal eller fristående skola utanför skolskjutsområdet har eleven som huvudregel inte rätt till kostnadsfri skolskjuts. Det finns dock undantag och det är om eleven hade varit berättigad till skolskjuts till skolskjutsskolan och att resorna till den valda skolan inte innebär fördyringar eller organisatoriska svårigheter för kommunen jämfört med om eleven gått i skolskjutsskolan.

Vårdnadshavare till elever i årskurs 7 – 9 gör ett aktivt val av skola och rätten till skolskjuts bedöms utifrån den skolan eleven valt att gå i, då skolskjutsområdet för årskurs 7 – 9 innefattar hela kommunen.

Ansvar

Skolskjutsen ska utgå från en plats i anslutning till elevens hem. Kommunen avgör var denna plats är belägen. Skolans tillsynsansvar inträder när eleven anländer till skolan på morgonen samt upphör när eleven stiger på skolskjutsen efter skoldagens slut.

Vårdnadshavaren ansvarar för eleven mellan hemmet och påstigningsplatsen. Vårdnadshavaren ansvarar även för att eleven under tiden eleven befinner sig vid
påstigningsplatsen och inväntar skolskjutsen. Vårdnadshavaren ansvarar vidare för att eleven kommer i tid till skolskjutsen. Om eleven missar skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till skolan på annat sätt. Efter skolan anses kommunen aktivt ha överlämnat ansvaret till vårdnadshavaren när eleven stiger av skolskjutsen.

Vårdnadshavarna förutsätts ansvara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt, vilket kan innebära att barnet måste följas till skolan eller påstigningsplatsen under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till skolan/påstigningsplatsen på egen hand.

Synpunkter gällande skolresor

Synpunkter gällande skolskjuts med buss eller skoltaxi lämnas direkt till Västtrafik.

Skolskjuts med buss: kontakta Västtrafiks kundservice via www.vasttrafik.se (Skollinjerna räknas som allmän kollektivtrafik)

Skoltaxi: synpunkter lämnas via e-post synpunkt.anrop@vasttrafik.se
eller telefon 020-91 90 90

Busskortets giltighet

Måndag-fredag 04.00-19.00 hela läsåret utom jullovet. Kortet är personligt - och elevens namn är tryckt på baksidan av kortet.

Vad gäller vid lov och skolstart

Under övriga lov som till exempel höstlov, sportlov och påsklov gäller skolkortet helgfria vardagar. Skolkortet gäller även i början av nästa läsår, från skolstarten i augusti till och med den 15 september.

Spara busskortet till nästkommande hösttermin då kortet är giltigt till nytt erhållits.

Force Majeure

Vid force majeure kan resan inte garanteras. Som exempel kan nämnas oframkomligt väglag, naturkatastrofer, andra yttre omständigheter, arbetskonflikt, krig mobilisering, beslag, myndighetsbestämmelser, uppror m.m. Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges ej.

Kontakt

Sandra Olsson, handläggare

+46 522‑69 69 98

sandra.b.olsson@uddevalla.se

Grundskolekontoret

Södra Hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Hannele Dalman, samordnare

+46 522‑69 70 06

hannele.dalman@uddevalla.se

Grundskolekontoret

Södra Hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor