Grundskola, anpassad grundskola

Elever kan få skolskjuts, busskort eller skolskjuts i bil om de antingen har en tillräckligt lång väg till skolan, om det finns farliga platser längs vägen, eller om eleven har funktionshinder. Beslut kan du se i skolskjutsportalen.

Säten i buss

Ansökan skolskjuts

Alla elever som anser att de är i behov av skolskjuts behöver skicka in en ansökan om skolskjuts. Skolskjutsen förlängs inte automatiskt över flera läsår utan en ny ansökan måste lämnas in för varje elev inför varje nytt läsår.

Ansökan om skolskjuts ska i första hand göras genom den e-tjänst som Uddevalla kommun tillhandahåller.

Elever i offentlig skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan en plats i anslutning till hemmet och till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet.

Om vårdnadshavare väljer en annan skola än den skolskjutsskola som eleven tillhör utifrån skolskjutsområdet kan det innebära att rätten till skolskjuts påverkas.

På denna sida kan du läsa Uddevalla kommuns bestämmelser om skolskjuts i sin helhet. Läs mer om rätt till skolskjuts här

Skolskjutsen följer den kommunala skolans läsårstider.


Rätten till skolskjuts enligt färdvägens längd

Avståndet mäts mellan hemmet och skolskjutsskolan via närmaste gång/cykelväg.

  • 2 km för förskoleklass - årskurs 1
  • 3 km för årskurs 2 - 3
  • 4 km för årskurs 4 - 6
  • 5 km för årskurs 7 - 9

Skolskjuts kan beviljas i form av:

  • resor med skolbuss
  • skolkort för resor med allmän kollektivtrafik
  • resor med skoltaxi
  • kombination av olika färdmedel

Ansökan om skolskjuts

Så här går processen om ansökan om skolskjuts till:
1. Vårdnadshavare ansöker om skolskjuts i vår e-tjänst
2. Vi undersöker om eleven har rätt till skolskjuts i enlighet med Barn och utbildningsnämndens antagna bestämmelser om skolskjuts
3. Vi undersöker hur behovet av skolskjuts ser ut där eleven bor, möjlighet till kollektivtrafik, trafikförhållanden och så vidare.
4. Vårdnadshavare får meddelande om att beslut om skolskjuts finns att läsa i e-tjänsten
5. Om ansökan lämnats in senast den 2 maj kommer beslut om skolskjuts skickas ut under juni månad.

Växelvis boende

Skolskjuts kan i vissa fall beviljas vid gemensam vårdnad om barnet har ett växelvis boende hos båda vårdnadshavarna. Förutsättningarna är att båda vårdnadshavarna är folkbokförda på de adresser skolskjutsen söks från och att folkbokföringsadresserna finns inom Uddevalla kommun.

Elever i fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg

Elever inom fritidshemsverksamhet och pedagogisk omsorg är inte berättigade till skolskjuts.

Har eleven fritidsverksamhet under vissa dagar i veckan och är i behov av skolskjuts övriga dagar kan eleven beviljas skolskjuts under de dagar eleven inte vistas på fritids.

Vid ändrade förhållanden efter att skolskjuts beviljats ska kontakt tas med skolskjutshandläggare på skolskjuts@uddevalla.se

Om du väljer en annan skola

Uddevalla kommun är indelat i olika skolskjutsområden. Inom varje skolskjutsområde finns det en utsedd skola som är en så kallad skolskjutsskola. Går en elev på den skolskjutsskola som eleven tillhör utifrån sitt skolskjutsområde har eleven rätt till skolskjuts om kriterierna för skolskjuts är uppfyllda (exempelvis avstånd).

Om vårdnadshavare väljer en kommunal eller fristående skola utanför skolskjutsområdet har eleven som huvudregel inte rätt till kostnadsfri skolskjuts. Det finns dock undantag och det är om eleven hade varit berättigad till skolskjuts till skolskjutsskolan och att resorna till den valda skolan inte innebär fördyringar eller organisatoriska svårigheter för kommunen jämfört med om eleven gått i skolskjutsskolan.

Ansvar

Skolskjutsen ska utgå från en plats i anslutning till elevens hem. Kommunen avgör var denna plats är belägen. Skolans tillsynsansvar inträder när eleven anländer till skolan på morgonen samt upphör när eleven stiger på skolskjutsen efter skoldagens slut.

Vårdnadshavaren ansvarar för eleven mellan hemmet och påstigningsplatsen. Vårdnadshavaren ansvarar även för att eleven under tiden eleven befinner sig vid
påstigningsplatsen och inväntar skolskjutsen. Vårdnadshavaren ansvarar vidare för att eleven kommer i tid till skolskjutsen. Om eleven missar skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till skolan på annat sätt. Efter skolan anses kommunen aktivt ha överlämnat ansvaret till vårdnadshavaren när eleven stiger av skolskjutsen.

Vårdnadshavarna förutsätts ansvara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt, vilket kan innebära att barnet måste följas till skolan eller påstigningsplatsen under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till skolan/påstigningsplatsen på egen hand.

Färdbevis och giltighet

Elever som beviljas skolskjuts i form av skolbuss får ett särskilt färdbevis för detta med en QR-kod. Färdbeviset gäller under de skolskjutsturer som framgår av elevens skolskjutsbeslut. Eleven kan inte åka på andra turer än de beslutade turerna. Kortet är personligt.

Elever som beviljas skolskjuts i form av busskort i kollektivtrafik erhåller ett busskort vilket är giltigt under vardagar mellan 04.00-19.00. Kortet är personligt.

Force Majeure

Vid force majeure kan resan inte garanteras. Som exempel kan nämnas oframkomligt väglag, naturkatastrofer, andra yttre omständigheter, arbetskonflikt, krig mobilisering, beslag, myndighetsbestämmelser, uppror med mera. Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges inte.

Synpunkter gällande skolresor

Synpunkter på skolresor höstterminen 2024

Har du synpunkter gällande skolskjuts inför höstterminen 2024? Du lämnar dem senast 31/7 till synpunkt@uddevallaskolskjutsab.se

Synpunkter på skolresor innevarande läsår

Skolskjuts med Västtrafikkort: kontakta Västtrafiks kundservice via www.vasttrafik.se

Skoltaxi: synpunkter lämnas via e-post synpunkt.anrop@vasttrafik.se
eller telefon 020-91 90 90

Kontakt, frågor

Har du frågor om skolskjuts kan du kontakta handläggare på skolskjuts@uddevalla.se

Förslag på sidor