Grundskola, grundsärskola

 

För elev i grundskola som är berättigad skolskjuts enligt skolskjutsreglerna beviljas eleven automatiskt busskort.

Ansökan måste däremot göras vid:

  • Vid val av annan skola än den närmsta kommunala skola utifrån folkbokföringsadressen (gäller årskurs F-6)
  • Delad vårdnad, eleven har ett växelvis boende hos båda vårdnadshavarna
  • Elev som är inskriven på fritidshem på deltid
  • Start i förskoleklass

Ansökan »

Elever i offentlig skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan en plats i anslutning till hemmet och skolan om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjutsen följer den kommunala skolans läsårstider.

Avståndsregler

Avståndet mäts mellan hemmet och skolan via närmaste gång/cykelväg.

  • 2 km för förskoleklass - årskurs 1
  • 3 km för årskurs 2 - 3 (avstånd till hållplats bör ej överstiga 2 km)
  • 4 km för årskurs 4 - 6 (avstånd till hållplats bör ej överstiga 3 km)
  • 5 km för årskurs 7 - 9 (avstånd till hållplats bör ej överstiga 4 km)

Allmänna kommunikationer ska i första hand användas för skolskjuts. Den totala väntetiden för skolskjutsberättigad elev bör inte överstiga 1,5 timme per dag. Busskortet delas ut i skolan vid skolstart.

Växelvis boende

Skolskjuts kan i vissa fall beviljas vid gemensam vårdnad om barnet har ett växelvis boende hos båda vårdnadshavarna. Förutsättningarna är att båda vårdnadshavarna är folkbokförda på de adresser skolskjutsen söks från och att folkbokföringsadresserna finns inom Uddevalla kommun. Vid växelvis boende måste en särskild ansökan göras.

Elever i fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg

Elever inom fritidshemsverksamhet och pedagogisk omsorg är inte berättigade till skolskjuts. Skolskjutsberättigad elev som inte har fritidshemsplats eller plats i pedagogisk omsorg alla dagar i veckan och som är berättigad till skolskjuts övriga dagar ska ansöka om busskort. Är eleven inskriven på fritidshem på deltid, måste en särskild ansökan göras.

Ytterliggare information och regler läser du i skolskjutsreglerna. 

Vid ändrade förhållanden efter att busskort beviljats ska kontakt tas med skolskjutshandläggare.

För elever i förskoleklass upp till årskurs 6 är det i första hand färdvägens längd mellan hemmet och anvisad skola som avgör om eleven erbjuds skolskjuts. För elever i årskurs 7-9 krävs det att avståndet mellan bostaden och skolan är 5 km.

Om du väljer en annan skola

Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola än den kommunen annars skulle placerat dem i. Men skolskjuts kan ges även i dessa fall om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidsverksamhet.

Ansvar

Vårdnadshavarna har ansvaret för eleven på väg till skolskjutsen. Om eleven missar skolskjutsen har vårdnadshavarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Efter skolans slut övergår ansvaret till vårdnadshavarna när eleven stiger av skolskjutsfordonet.

Busskortets giltighet

Måndag-fredag 04.00-19.00 hela läsåret utom jullovet. Kortet är personligt - namn är tryckt på baksidan.

Vad gäller vid lov och skolstart

Under övriga lov som till exempel höstlov, sportlov och påsklov gäller skolkortet helgfria vardagar. Skolkortet gäller även i början av nästa läsår, från skolstarten i augusti till och med den 15 september.

Spara busskortet till nästkommande hösttermin då kortet är giltigt till nytt erhållits.

Kontakt

Sandra Olsson, +46 522‑69 69 98

Handläggare

sandra.b.olsson@uddevalla.se

Grundskolekontor Kungsgatan 25-29

45130 

UDDEVALLA

Hannele Fredriksson, +46 522‑69 70 06

Samordnare

hannele.fredriksson@uddevalla.se

Grundskolekontor Kungsgatan 25-29

45130 

UDDEVALLA

Charlotte Stigefors, +46 522‑69 51 28

Administratör

charlotte.stigefors@uddevalla.se

Grundskolekontor Kungsgatan 25-29

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00