Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Åtgärdsprogram

Om det visar sig att ditt barn behöver särskilda stödåtgärder, utreder skolan detta och utarbetar ett så kallat åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet är ett arbetsredskap där det tydligt ska framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses i skolans organisation och/eller på individnivå, samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Du som vårdnadshavare får tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet kan överklagas.

Eftersom det särskilda stödet utformas efter varje elevs behov och förutsättningar finns det en mängd varianter av insatser. I första hand ska stödet ges i elevens vanliga undervisningsgrupp på skolan.

Individuell utvecklingsplan

I årskurs 1-5 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.


Förslag på sidor