Specialpedagogik

Specialpedagog i förskolan

Specialpedagogens arbete är inriktat på insatser som främjar och förebygger goda lärmiljöer för en inkluderande verksamhet samt alla barns utveckling och lärande mot förskolans läroplan. Specialpedagogen bidrar med specialpedagogisk kompetens på organisation, grupp och individnivå i den pedagogiska utvecklingen inom förskolan.

I det främjande och förebyggande arbetet ingår att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. Att synliggöra förskolans styrkor och möjligheter för att undanröja hinder för barnens lärande.

Specialpedagogens roll är att vara en kvalificerad samtalspartner, rådgivare och handledare i pedagogiska frågor. Specialpedagogen har fördjupade kunskaper om hur man arbetar med att undanröja hinder som försvårar eller motverkar barns lärande och utveckling i olika lärmiljöer. Målet är att möta barns olika behov för att bidra till en inkluderande miljö.

Specialpedagog
Lize Lindqvist
Telefon 0522-69 66 35

Specialpedagog
Anne Ericsson
Telefon 0522-69 66 82

Specialpedagog
Ann-Charlotte Väli
Telefon 0522-69 75 86

Specialpedagog
Eva Magnusson
Telefon 0522-69 71 81

Specialpedagog
Elin Sarbring
Telefon 0522-69 58 20

Specialpedagog i grundskolan

Specialpedagogen bidrar med specialpedagogisk kompetens i den pedagogiska utvecklingen på skolan. Arbetet är inriktat på insatser som förebygger och främjar goda lärmiljöer för en inkluderande verksamhet och alla elevers utveckling mot utbildningens mål.

I det förebyggande och främjande utvecklingsarbetet ingår att medverka i undervisningens lärmiljöer med att kartlägga skolmiljöns styrkor, hinder och möjligheter med fokus på elevers behov. I samverkan med berörda aktörer följer vi upp, analyserar och utvärderar utvecklingen utifrån ett övergripande perspektiv.

I specialpedagogens arbete ingår att genomföra specialpedagogiska utredningar, bistå vid upprättande av åtgärdsprogram och att vara samtalspartner och rådgivare till ledning, arbetslag och vårdnadshavare i pedagogiska frågor.

Du hittar kontaktuppgifter till grundskolornas specialpedagoger på respektive skolas hemsida

Logoped

Logopeden bidrar i Barn- och elevhälsan med kompetens inom områdena kommunikation, språk och tal. Arbetet är inriktat på insatser som främjar goda lärmiljöer för barn och elever med kommunikativa nedsättningar, språkstörning och/eller talstörning. Insatserna riktar sig i huvudsak till grundskola och grundsärskola. Viss logopedisk resurs riktas mot förskola genom samarbete med förskolans specialpedagoger på konsultationsnivå.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete sker på organisationsnivå och gruppnivå genom kompetenshöjning och konsultation till bland annat klasslärare samt annan berörd personal inom skolan. Samarbete finns med övriga professioner i Barn- och elevhälsan samt i vissa fall även med externa aktörer t.ex. Logopedmottagning eller habiliteringens logoped.

I logopedens arbete ingår även att på individnivå genomföra utredningar av elevers kommunikations-, språk- och/eller talförmåga samt att i samverkan med övrig elevhälsa och vårdnadshavare stötta elever och lärare.

Logoped
Lina Holmén
Telefon 0522-69 53 92

Logoped
Jessica Axelsson
Telefon 0522-69 53 04

Logoped
Martina Carlsson
Telefon 0522-69 66 23

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00