Specialpedagogik

Specialpedagog i förskolan

Specialpedagogens arbete är inriktat på insatser som främjar goda lärmiljöer för en inkluderande verksamhet samt på alla barns utveckling och lärande mot förskolans läroplan. Specialpedagogen bidrar med specialpedagogisk kompetens på organisations-, grupp- och individnivå i den pedagogiska utvecklingen inom förskolan.

I det främjande och förebyggande arbetet ingår att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. Att synliggöra förskolans styrkor och möjligheter för att undanröja hinder för barnens lärande.

Specialpedagogens roll är att vara en kvalificerad samtalspartner, rådgivare och handledare i pedagogiska frågor. Specialpedagogen har fördjupade kunskaper om hur man arbetar med att undanröja hinder som försvårar eller motverkar barns lärande och utveckling i olika lärmiljöer. Målet är att möta barns olika behov för att bidra till en inkluderande miljö.

Specialpedagog
Josefin Björk (föräldraledig)
Telefon 0522 69 66 35

Specialpedagog
Cecilia Hjort
Telefon 0522-69 66 82

Specialpedagog
Johanna Wedholm
Telefon 0522-69 75 86

Specialpedagog
Eva Magnusson
Telefon 0522-69 71 81

Specialpedagog
Johanna Larsson
Telefon 0522-69 58 20

Specialpedagog
Malin Örtengren
Telefon 0522-69 71 26

Specialpedagog i grundskolan

Specialpedagogen bidrar med specialpedagogisk kompetens i den pedagogiska utvecklingen på skolan. Arbetet är inriktat på insatser som främjar goda lärmiljöer för en inkluderande verksamhet och alla elevers utveckling mot utbildningens mål.

I det förebyggande och främjande utvecklingsarbetet ingår att medverka i undervisningens lärmiljöer med att kartlägga skolmiljöns styrkor, hinder och möjligheter med fokus på elevers behov. I samverkan med berörda aktörer följer vi upp, analyserar och utvärderar utvecklingen utifrån ett övergripande perspektiv.

I specialpedagogens arbete ingår att genomföra specialpedagogiska utredningar, bistå vid upprättande av åtgärdsprogram och att vara samtalspartner och rådgivare till ledning, arbetslag och vårdnadshavare i pedagogiska frågor.

Förslag på sidor