Grundsärskola

Barn ritar

Välkommen till Uddevalla kommuns informationssida om grundsärskola. Nedan finns kort information om grundsärskola i Uddevalla kommun. Mer om grundsärskola som skolform kan du läsa i Skolverkets broschyr.

Våra grundsärskolor

Beskrivning av grundsärskola i Uddevalla kommun

Steg 1: Utredning och beslut 

En elev kan ha rätt till att läsa enligt grundsärskolans kursplan i stället för enligt grundskolan.  Innan man fastställer om eleven har denna rätt så ska en utredning genomföras. Utredningen består minst av fyra olika bedömningar: medicinsk bedömning, pedagogisk bedömning, psykologisk bedömning och en social bedömning.  Vårdnadshavarna måste i de flesta fall medge att eleven läser enligt grundsärskolans kursplan. Efter utredning och medgivande kan beslut om detta fattas. Utredningen sammanställs av Samordnare för särskola som också fattar beslut på delegation av Barn- och Utbildningsnämnden i Uddevalla kommun. Samordnaren möter vårdnadshavare och ibland också elev för t.ex. informationsutbyte vid ett eller flera tillfällen innan beslut fattas.

Mer om detta kan du läsa på sidan "Mottagande i grundsärskola".

Steg 2: Skolplacering

När beslut om mottagande i särskola är fattat så erbjuds vårdnadshavarna att önska på vilken skola i kommunen eleven ska fortsätta sin skolgång. 

I Uddevalla har vi elever i grundsärskola som går integrerade i en vanlig grundskoleklass.  Dessa elever går alltså ofta  kvar på den skola och i den klass där de gick innan de blev mottagna i särskolan. Det kan till exempel vara så att eleven är integrerad i sin grundskoleklass i de yngre skolåren och går över till särskoleklass senare under skoltiden. Elevens behov av individuellt stöd och förmåga till socialt åldersadekvat umgänge kan vara faktorer att beakta.  Vanliga hållpunkter för övergång till särskoleklass kan vara inför åk 3,4 eller 7. Detta kan dock ske när som helst under skoltiden och beslutas efter samråd med skolans personal och vårdnadshavarna.

Vi har  också särskoleklasser där det endast går elever som läser enligt någon av grundsärskolans kursplaner. Särskoleklasser finns idag på tre skolor:  åk 1-6 finns vid Källdalsskolan och åk 7-9 finns vid Sommarhemsskolan. Utöver dessa finns åk 1-9 på Stråketskolan. Stråketskolans särskoleklasser är avsedda för de elever som har behov av det mest omfattande stödet. I anslutning till särskoleklasserna finns också fritidshem för de elever som behöver det.

Särskoleklassernas undervisning planeras direkt i förhållande till särskolans kursplaner och är alltså direkt anpassad till elevgruppens behov.

För barn i förskoleklass finns ingen särskoleklass. Tidigast från åk 1 kan man få beslut om att vara mottagen i särskolan.

Rektor på barnets/elevens nuvarande förskola/grundskola informerar vårdnadshavare om lämpliga skolalternativ. Rektor på mottagande skola/önskad skola fattar sen beslut om skolplacering på respektive skola.

Mer information om grundsärskola finns på Skolverkets hemsida

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan

grundskolan@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00