Mottagande i grundsärskola

barn klassrum

Grundskola eller grundsärskola?

Utgångspunkten är att barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan. Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan om vårdnadshavarna medger detta (Skollagen (2010:800) 7 kap 4,5 §§).  

Mottagande i grundsärskolan är ett myndighetsbeslut som grundar sig på

  • Skollagen (2010:800) 7 kap 5§
  • Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:20) om rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Eleven kan mottas i särskola tidigast från och med skolstart i åk 1.

Mottagande ansvarig särskola tillika Samordnare för särskola fattar beslut om grundsärskola på delegation från Barn- och utbildningsnämnden / förvaltningschef.

Formalia vid ansökan, utredning och beslut

Frågan om ett barn skall tas emot i särskolan kan väckas av personalen på skolan och av vårdnadshavarna. Om en elev har svårigheter att nå upp till grundskolans kunskapsmål och om detta kan bero på en utvecklingsstörning eller vad lagen därmed jämställer ska rektor i samråd med vårdnadshavarna påbörja en utredning för att klargöra om eleven har rätt att tas emot i grundsärskolan.

Beträffande barn som ännu inte börjat i skolan när frågan utvecklingsstörning aktualiseras, bör relevanta uppgifter om barnet inhämtas i så god tid som möjligt inför ställningstagande om rätten till denna skolform inför skolpliktens inträde.

Förskolechef / rektors ansvar

  • Förskolechef / Rektor i grundskolan informerar vårdnadshavaren om vilka utredningar som bör göras och vad de syftar till. Blanketten Vårdnadshavarnas tillåtelse för bedömningar ( se länk) kan användas.
  • Förskolechef / Rektor i grundskolan samarbetar vid behov med Samordnare för särskola och en kontaktperson från förskolan / skolan utses till vårdnadshavarna under utredningstiden.
  • Rektor på den grundskola eleven tillhör informerar om vilka rättigheter elev och vårdnadshavarna har samt vilka möjligheter grundskolan har att tillgodose barnets behov.

Kontakt med Samordnare för särskola kan tas av elev, vårdnadshavare eller skolpersonal när som helst under utredningsprocessen.

Vårdnadshavarna ansöker tillsammans med skolan om prövning för mottagande i grundsärskola hos Samordnare för särskola om barnet är folkbokfört i Uddevalla.

Blankett för detta finns att få från skolan och fylls i samverkan med skolan.

Vårdnadshavare kan också ansöka direkt till Samordnare för särskola, adress se längst ned. Blanketten Vårdnadshavarnas tillåtelse för bedömningar kan användas.

Förskolan / Skolan ansvarar tillsammans med vårdnadshavarna  för att följande bedömningar bifogas ansökan:

• Medicinsk bedömning

• Pedagogisk bedömning

• Psykologisk bedömning

• Social bedömning

Samordnare för särskola ansvarar för

• Samordnare för särskola informerar om vad grundskolan respektive grundsärskolan innebär för barnet / eleven samt vilka konsekvenser av skolgång i grundsärskola blir för barnet / eleven på kort och på lång sikt.

• Samordnare för särskolan informerar om vilka rättigheter elev och vårdnadshavarna har samt så långt som möjligt vilka möjligheter grundskolan respektive grundsärskolan har att tillgodose barnets behov.

• Samordnare för särskola, inbjuder vårdnadshavare och förskolepersonal / skolpersonal  för information och för medgivande av ev. kommande beslut om grundsärskola.

Beslut

Mottagandeansvarig, tillika Samordnare för särskolan, fattar beslut om mottagande i särskola enligt skollagen (2010:800) 7 kap 5 § om vårdnadshavarna medgett grundsärskola för sitt barn.

Beslutet skickas till vårdnadshavarna, delges rektor för aktuell skola och Barn- och utbildningsnämnden.

Överklagande av beslut

Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet till Skolväsendets Överklagandenämnd enligt skollagen. Skollagen ( 2010:800) 28 kap12 §.

Skolplacering av elev

I samband med beslut om mottagande i grundsärskola så kan vårdnadshavarna önska skolplacering hos Samordnare för särskola. Innan dess så kan Samordnaren anordna studiebesök för vårdnadshavare i olika skolor och skolformer.

Under utredningstiden så gör vi allt vi kan för att tillsammans med vårdnadshavare komma fram till om det är bäst för eleven att gå i särskoleklass eller att tills vidare fortsätta sin skolgång som integrerad elev i en grundskoleklass.

Mottagande på försök

Den som är elev i grundskolan eller grundsärskolan kan på försök under högst sex månader tas emot som elev i den andra skolformen, om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. Skollagen (2010:800) 7 kap 8 §. Beslut om detta fattas på liknande sätt och på samma underlag som beskrivet ovan.

Mer information om grundsärskola hittar du på Skolverkets hemsida.


Kontakt

Erika Sternerson, +46 522‑69 51 11

Samordnare

erika.sternerson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00