Ansökan om tilläggsbelopp

Enligt skollagen (2010:800) har alla barn/elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, som av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling och lärande, rätt till det stöd som deras speciella behov kräver. Det är rektorns ansvar att se till att barnet/eleven ges sådant stöd.

I skollagens tredje kapitel finns bestämmelser om barns och elevers utveckling mot målen och verksamhetens skyldighet att ge ledning, stimulans och stöd. Utifrån skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas, genom grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp, på lika villkor till kommunala och fristående verksamheter. Tilläggsbelopp ska enligt skollagen lämnas för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp för särskilt stöd avser ersättning för extraordinära stödåtgärder där kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn eller elev och ha samband med individens särskilda behov.

Kontakt

Yvonne Strid, enhetschef

+46 522-696073

yvonne.strid@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00