Ansökan om tilläggsbelopp

Enligt skollagen (2010:800) har alla barn/elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, som av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling och lärande, rätt till det stöd som deras speciella behov kräver. Det är rektorns ansvar att se till att barnet/eleven ges sådant stöd.

I skollagens tredje kapitel finns bestämmelser om barns och elevers utveckling mot målen och verksamhetens skyldighet att ge ledning, stimulans och stöd. Utifrån skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas, genom grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp, på lika villkor till kommunala och fristående verksamheter. Tilläggsbelopp ska enligt skollagen lämnas för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp för särskilt stöd avser ersättning för extraordinära stödåtgärder där kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn eller elev och ha samband med individens särskilda behov.

Ansökan om tilläggsbelopp

Ansökan kan göras för barn/elever som

  • Är folkbokförda i Uddevalla kommun
  • Har ett omfattande behov av särskilt stöd som är väl dokumenterat och tillgodoses med extraordinära stödåtgärder.
  • Tilläggsbelopp ska endast beviljas i undantagsfall.

Ansökan görs av ansvarig rektor

Ansökan lämnas via ett kontaktformulär.

OBS att samtycke från vårdnadshavare krävs för att dokumentation som innehåller barns/elevs känsliga personuppgifter bifogas ansökan!

När beslut är taget och registrerat skickas det ut till respektive verksamhet via brev. Fristående verksamheter kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom tre veckor från det att beslutet har delgivits sökanden. Information om hur överklagan görs skickas med beslutet.

Ansökan för barn/elev med skyddade personuppgifter

Om ansökan görs för barn/elev med skyddade personuppgifter ska inte namn och personnummer anges i ansökan.

I fältet Namn på berörd anges ”Skyddade personuppgifter”. I fältet ”Personnummer på berörd” skrivs enbart födelsedata följt av XXXX (ÅÅMMDD-XXXX). Personuppgifter i text och bifogade underlag ska i möjligaste mån undvikas.

Komplettering av inlämnad ansökan

Om du behöver komplettera en redan inlämnad ansökan kan du göra det via ett formulär. OBS! detta gäller bara för komplettering av redan inskickad, ännu ej hanterad ansökan.

Förslag på sidor