Likabehandling

Diskrimineringslagen och sjätte kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Diskriminering och kränkande behandling är förbjudet. Kränkningar kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling. Verksamheterna måste bedriva ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt att förbygga och förhindra att trakasserier och kränkande behandling sker. Om det trots allt händer har verksamheterna en skyldighet att utreda och vidta åtgärder för att förhindra att det upprepas.

Diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks. Miss­gynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Varje förskola och skola ska varje år uppdatera sin egen likabehandlingsplan (plan mot diskriminering och kränkande behandling). I planen beskrivs arbetet med att främja trygghet och motverka mobbning och otrygghet i verksamheten. Varje förskola och skola ska även dokumentera hur arbetet mot diskriminering bedrivs.

Rektor är ansvarig

Om du är missnöjd över hur verksamheten hanterat ett ärende om kränkning ska du i första hand vända dig till rektorn. Om du inte är nöjd med rektors åtgärder kan du vända dig till verksamhetschefen som är rektorns chef.

Om du ändå inte är nöjd med verksamhetens åtgärder när det gäller mobbning och kränkningar kan du vända dig till Skolinspektionens Barn- och elevombud (BEO). BEO har tillsyn över att bestämmelserna i skollagen följs. Gäller det diskriminering är det till Diskrimineringsombudsmannen (DO) du ska vända dig.

Förslag på sidor