Säkerhet

Barnsäkerhet i förskolan

De kommunala förskolorna arbetar systematiskt med barnsäkerhet. Vi kontrollerar ständigt barnens lekmiljö för att ha möjlighet att upptäcka och eliminera eventuella risker. Likaså har vi olika säkerhetsrutiner i vårt arbetssätt för att göra barnens vistelse så säker som möjligt.

Skolan

Rektor ska bedöma vilka risker som finns för att eleverna eller de anställda kan bli sjuka eller skadas i skolan och förebygga de riskerna. Alla på skolan är skyldiga att följa arbetsmiljöreglerna och bidra till en god arbetsmiljö.

De tre delarna undersöka, genomföra och följa upp är centrala i det så kallade systematiska arbetsmiljöarbetet. Med det menas att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem. Därefter följs åtgärderna upp, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket som är möjligt.


Förslag på sidor