Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Policy

Verksamheten skall utformas på ett sätt som främjar goda relationer och miljöer. Detta tankesätt skall prägla Vuxenutbildningens verksamhet i det dagliga såväl som det långsiktiga arbetet på skolan.

Mål

Ingen mobbning, trakasserier eller annan kränkande behandling skall förekomma i vår verksamhet.

Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av t ex kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning skall förekomma.

Likabehandlingsplan

Om det trots förebyggande insatser ändå uppstår sådana situationer är det skolans skyldighet att se till att det upphör. I Likabehandlingsplanen kan du ta del av skolans samlade syn samt hantering av dessa frågor.

Ansvar

Rektor/chef har det övergripande ansvaret att lagen efterlevs men all personal och alla studerande delar tillsammans på ansvaret för vårt arbetsklimat.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00