Värdegrund på VUX

Likabehandlingsplan

Verksamheten ska utformas på ett sätt som främjar goda relationer och god arbetsmiljö, för såväl elever som personal. Vi visar alla varandra omtanke och hänsyn och skapar på så vis en god stämning.

Alla har rätt att bli behandlade med respekt och värdighet och känna sig trygg och välkommen, vilket är ett tankesätt och inställning som skall prägla VUX verksamhet. Det gäller i det dagliga, såväl som det långsiktiga arbetet på VUX.

Mål

Nolltolerans gäller på VUX mot alla former av trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling.

Ett systematiskt arbete för att främja och förebygga arbete mot trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling pågår på Vux.

Uppstår eller vi får kännedom om icke acceptabla handlingar och attityder, trots det förebyggande arbetet, är det VUX skyldighet att se till att de upphör. För det arbetet finns väl utarbetade och välkända rutiner.

Förslag på sidor