Frånvaro

Frånvaro

Frånvaroanmälan

Om du behöver vara frånvarande på grund av sjukdom eller vård av barn måste du meddela skolan. Frånvaroanmälan görs här eller välj frånvaroanmälan här till höger.

Vid sjukdom

Anmäl till Försäkringskassan, skolan och ev. praktikplats. Är du sjuk längre än en vecka måste du lämna läkarintyg till Försäkringskassan. Vi behöver en kopia av din sjukskrivning men du kan täcka över sjukdomsorsak om du vill.

Vid vård av barn

Anmäl frånvaro till skolan och CSN första dagen. Detta görs på en speciell blankett. Intyg (om du varit hemma längre än 7 dagar) skall lämnas till Försäkringskassan och Vuxenutbildningen.

Ledighet

Rektor får bevilja ledighet från utbildningen för enskilda angelägenheter. (Förordning om vuxenutbildning, 7 kap. 3§) Blankett för ansökan om ledighet Pdf, 31 kB.

Avbrott

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit  från den under mer än tre veckor i följd, utan att det har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Skolan kommer att rapportera avbrott första dagen på den treveckorsperioden till CSN. Rektor får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl. (Förordning om vuxenutbildning, 7 kap. 1§).

Förslag på sidor