Uddevalla vuxenutbildning

Företagsekonomi 1

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

företagsekonomi

I kursen Företagsekonomi 1 får du lära dig ekonomiska begrepp och modeller. Du får kunskaper om hur en marknad fungerar och lär dig marknadsföring, kalkylering, bokföring och bokslut. Du lär dig hur företagen agerar i en modern marknadsekonomi och vilka krav samhället ställer på företagen genom lagar och förordningar.

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla bland annat:

  • Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över demokratiska värderingar, etik och genus i samband med ekonomiskt beslutsfattande.
  • Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet.
  • Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé.
  • Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
  • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
  • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
  • Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.
  • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
  • Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Start

Planerad start Hösten 2022

Ansökan

Här gör du din ansökan »