Företagsekonomi 1

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

företagsekonomi

I kursen Företagsekonomi 1 får du lära dig ekonomiska begrepp och modeller. Du får kunskaper om hur en marknad fungerar och lär dig marknadsföring, kalkylering, bokföring och bokslut. Du lär dig hur företagen agerar i en modern marknadsekonomi och vilka krav samhället ställer på företagen genom lagar och förordningar.

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla bland annat:

 • Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över demokratiska värderingar, etik och genus i samband med ekonomiskt beslutsfattande.
 • Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet.
 • Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé.
 • Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
 • Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
 • Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

 • Företagsekonomi 1 - gikp2g2

Kontakt

Lars Larsson, +46 522‑69 58 43

Lärare

lars.larsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA