Svenska som andraspråk 2

100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Svenska som andraspråk 2

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på svenska som andraspråk 1. Svenska som andraspråk A för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Monica Åström, Språkporten - Svenska som andraspråk 1 2 3

ISBN: 978-91-44-07917-2

Kursinnehåll

Muntliga utredande och argumenterande presentationer. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt källhänvisningsteknik. Ordförråd och struktur. Läsning av och samtal om texter. Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider. Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskap i.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter ligger till grund för betyget.

Kontakt

Galina Granqvist, +46 522‑69 78 28

Lärare

galina.granqvist@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Mer information

Vill du ha hjälp med svenska som andraspråk?