Uddevalla vuxenutbildning

Kurser

(5 poäng motsvarar 1 veckas studier)

Affärsekonomi, 35 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att den studerande ska utveckla kunskap om de ekonomiska faktorer som påverkar företag i besöksnäringen. Kursen behandlar ekonomiska begrepp och praktiska tillämpningar som t.ex. budget, resursplanering, nyckeltal och lönsamhet. Kursen kommer också attberöra skillnaderna mellan inköp och offentlig upphandling

Affärsengelska 20, YH-poäng

Kursens syfte och mål är att öka den studerandes förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska i situationer typiska för turism och besöksnäring. Den bygger på relevanta begrepp för branschen och ska bidra till att den studerande kan använda ett bredare språk i tal och skrift. Det kan t.ex. handla om att skriva en offert, förstå ett avtal och kommunicera på engelska i sociala medier.

Besöksnäring i ett hållbart samhällsperspektiv, 20 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att introducera den studerande i besöksnäring & turism och dess betydelse för tillväxt och sysselsättning. Kursen belyser besöksnäringens struktur, utveckling och trender för framtiden. Kursen belyser också besöksnäringens utmaningar inom hållbarhet - social, ekologisk och ekonomisk – kopplat till den nationella strategin. Kursen ska skapa förståelse för besöksnäringens villkor regionalt, nationellt och internationellt och dess ekonomiska betydelse för företag och ett hållbart samhälle. Den vill också ge den studerande ett perspektiv på hållbar utveckling.

Digital Marknadsföring, 30 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att öka den studerandes kunskaper i digital marknadsföring för att kunna kommunicera varumärke, produkt/tjänst och budskap på rätt sätt i rätt kanaler. Kursen följer utveckling och trender för framtiden för branschen. Den studerande får kunskaper om relevanta metoder och verktyg för mätning och uppföljning av aktiviteter med hjälp av SEO (Sökmotoroptimering) och SEM (Sökmarknadsföring).

Den studerande lär sig att arbeta strategiskt och operativt med marknadsföring i sociala medier och på digitala plattformar. Den studerande lär sig planering t.ex. ta fram digitala marknadsstrategier och genomförande t.ex. utveckla hemsidor. I kursen ingår också lagar, regelverk och ramar som styr branschens digitala aktiviteter.

Examensarbete, 20 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att den studerande ska omsätta sina samlade kunskaper från utbildningens kurser i en utredande uppgift inom besöksnäring och turism. Den studerande väljer själv sitt område, ställer upp sin problemformulering, refererar till relevant litteratur, analyserar, värderar och ger sin lösning av problemformuleringen. Examensarbetet ska presenteras både muntligt och skriftligt och försvaras vid en opposition. Den studerande ska också opponera på medstuderandes examensarbete. Efter genomgången kurs ska den studerande visa på en fördjupad kunskap om tillvägagångssätt för ett strategiskt utvecklingsarbete inom besöksnäring och turism.

Lärande i Arbete (LIA) 1, 35 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att den studerande ska följa den dagliga verksamheten och med hjälp av handledning utföra arbetsuppgifter som ligger inom verksamhetens ramar med ett hållbarhetsperspektiv. Den studerande ska ges möjlighet att tillämpa de teoretiska kurserna i praktiken, ges träning i yrkesrollen samt få insyn och förståelse för villkoren inom besöksnäring och turism. Den studerande ska fördjupa sina kunskaper om branschens förutsättningar och om verksamhetens syfte och mål.

Lärande i Arbete (LIA) 2, 35 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att den studerande ska få inblick i en verksamhets ekonomiska styrning och affärsutveckling med ett hållbarhetsperspektiv. Den studerande ska praktiskt tillämpa sina teoretiska kunskaper med fokus på ekonomi, marknadsföring och försäljning i ett företag eller en organisation inom besöksnäringen.

Lärande i Arbete (LIA) 3, 50 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att fördjupa den studerandes praktiska kunskaper i utbildningens alla teoretiska delar. I kursen ska den studerande självständigt utveckla och genomföra ett projekt inom affärs- och destinationsutveckling. Fokus ska ligga på affärsutveckling, hållbarhet och lönsamhet.

Omvärld, positionering och samverkan, 35 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att öka den studerandes kunskap om hur man skaffar och behandlar omvärldsinformation, t.ex. om konkurrenter/marknader/målgrupper, för att positionera sig i framkant regionalt, nationellt och internationellt. Den studerande lär sig omvärldsanalys, varumärkespositionering och vikten av att samla in intern och extern information för beslutsfattande och finansiering. Det kan t.ex. handla om samverkansprojekt, strategiska innovationsområden och utlysningar. Kursen ger även kunskap om hur besöksnäringen relaterar till andra branscher och hur dessa påverkar varandra, även globalt.

Revenue Management och försäljning, 30 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att ge den studerande kunskap om olika säljtekniker, köp- och säljprocessen och förhandlingsteknik. Kursens syfte och mål är också att öka den studerandes kunskap om begrepp som prognostisering och analys av kundernas köpbeteende. Analysen ligger till grund för en dynamisk och differentierad prissättning. Kursen ger den studerande kunskap om metoder och principer för att öka företagets intäkter och lönsamhet genom att agera utifrån marknadens förutsättningar och ta kontroll över utbud och efterfrågan. Kursen har också fokus på det goda värdskapets betydelse för ekonomisk framgång och företagsutveckling.

Strategisk Affärs- och Destinationsutveckling, 40 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes förmåga att identifiera befintliga resurser, nya behov och ta fram utvecklingsförslag. Det handlar om att identifiera och förstå förutsättningar, förändringsdrivkrafter och framgångsfaktorer för besöksnäring och turism i ett globalt perspektiv.

Det handlar också om hur man kan skapa en hållbar och exportmogen destination och utveckla reseanledningar inom t.ex. natur och ekoturism. Att initiera, driva och utveckla genomsyrar hela kursen. Kursen behandlar olika typer av affärsmodeller och den studerande ska ta fram en affärsplan utifrån en affärsidé. Den studerande ska också ta fram en affärsutvecklingsplan för ett utvecklingsprojekt i besöksnäringen.


Verksamhetsstyrning, Projektledning & Projektmetodik, 50 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att den studerande ska förstå hur olika typer av verksamhet är uppbyggda och hur de styrs. Det handlar t.ex. om organisation och system, verksamhetsplanering, verksamhetens processer, flöden, styrdokument och rutiner. Kursen bidrar till förståelsen för verksamhetens relation till sina kunder och leverantörer, hur det påverkar processer och upplevd kvalitet.

Kursens syfte och mål är också att utveckla den studerandes färdigheter i att arbeta i projektform utifrån ett beställar- och projektledarperspektiv. Kursen behandlar projektets olika faser från idé och förstudie till utvärdering och slutrapportering. Kursen ska också skapa förståelse för hur gruppdynamik och olika ledarstilar inverkar på effektivitet, motivation och prestation. I kursen ingår grundläggande kunskaper i kommunikation, dokumentation och presentationsteknik. Den tuderande lär sig även grunderna i förhandlingsteknik.