Kurser

(5 poäng motsvarar 1 veckas studier)

 

Introduktion (5 YH-poäng)
Kursens syfte är skapa en förståelse för att arbeta i den bransch som utbildningen leder till. Kursen syftar dessutom till att skapa en gemensam grund inför utbildningens övriga kurser genom föreläsningar och arbete med studieteknik och inlärningsmetoder.


HTML och CSS (20 YH-poäng)
Kursen syftar till att ge de studerande grundläggande kunskaper i två av de språken som webbläsaren förstår; HTML för innehållet och CSS för utseendet.

Innehåll:

 • Vanligt förekommande HTML-Element
 • Semantiska HTML-element för layout
 • CSS syntax och grundkoncept
 • Layout med CSS grid och flexbox
 • Responsiv design med media-queries


Programmering PHP (grund) (30 YH-poäng)
Kursens syfte är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i PHP-programmering

Innehåll:

 • Konfigurering av webbserver, ex XAMPP, Apache, Nginx
 • Integrerade utvecklingsmiljöer (IDE)
 • Syntax för programmering med PHP
 • Klasser och objekt
 • Datastrukturer
 • Formulärhantering
 • Felsökning och debugning
 • Versionshantering ex GIT
 • Säkerhet


Databaser och databasdesign (30 YH-poäng)
Kursens syfte är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om databaser, SQL-frågespråk och databasdesign. Den studerande ska kunna skapa databaser utifrån genomförd datamodellering.

Innehåll

 • Databashanteringssystem
 • Relationsdatabaser
 • Datamodellering
 • SQL-frågespråk
 • Databasdesign
 • Normalisering
 • Indexering
 • Stored procedures
 • Molnbaserad relationsdatabas, ex. Azure eller Google cloud

Agil projektmetodik (15 YH-poäng)
Kursen tar upp principerna bakom agil utveckling, kravställning och kundförståelse. Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskaper och förståelse för Agil systemutveckling och lättrörliga systemutvecklingsmetoder

Innehåll:

 • Det agila manifestet
 • Principerna bakom agila metoder
 • Agil estimering
 • Scrum
 • Kanban


Programmering C#.NET (grund) (35 YH-poäng)
I kursen behandlas byggandet av egna algoritmer och olika lösningar på programmeringsproblem i C#. Kursen ger en grundförståelse för utveckling i C# och ligger till grund för kommande kurser.

Innehåll:

 • Visual Studio
 • C# -syntax och semantik
 • Moduler, metoder, variabler, operatorer
 • Flödeskontroll och loopar
 • Grundläggande .NET Klassbibliotek
 • Sekventiell programmering
 • Klasser och objekt
 • Datastrukturer (ex. array, list, stack, kö)
 • Värdetyper och referenstyper


Fördjupning – Systemutvecklingsprojekt (45 YH-poäng)
Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter i tillämpad programmering och utveckling av serverbaserade applikationer. Utifrån tidigare kurser ska de studerande lösa ett utvecklingsbehov där datalager, tjänstearkitektur med webinterface ingår. Vidare tar kursen upp datalagring via en molntjänst.

Centralt är arbetet i agila utvecklingsteam och de verktyg och metoder som hör därtill.

Innehåll:

 • Tillämpa agil arbetsmetodik i systemutvecklingsprojekt
 • Verktyg för samarbete i utvecklingsprojekt, ex. Github projects, Trello, Jira, Azure Devops
 • Metoder för samarbete kring kod, ex. Gitflow, Kanban, Scrum
 • Tillämpning av HTML och CSS för webbgränssnitt
 • Serverlogik/Business logic med PHP
 • Molnhostad SQL-databas, ex. Azure, AWS

LIA 1 (20 YH-poäng)
Kursens syfte är att den studerande får bekanta sig med utvecklarrollen och få en yrkesintroduktion genom praktiskt arbete på LIA-platsen. Målet med kursen är att den studerande ska få god förståelse för de arbetsmetoder som används inom branschen, utvecklas sin i yrkesroll samt få en praktisk inblick i hur de kunskaper, färdigheter och kompetenser studenten har tillägnat sig används i arbetslivet.

Innehåll:

 • Deltagande i praktiskt arbete
 • Arbete med förekommande uppgifter för en junior i yrkesrollen
 • Samarbete med kollegor

LIA 2 (80 YH-poäng)
Kursens syfte är att den studerande får omsätta teoretiska och praktiska kunskaper i en skarp arbetsmiljö och får på så vis träning i att utveckla ett professionellt förhållningssätt i rollen som backend-utvecklare. Målet med kursen är att den studerande ska få god förståelse för de arbetsmetoder som används inom branschen, backend-utveckling i verkligheten, samt utifrån en kravspecifikation, med handledning, kunna utveckla webbapplikationer och delta i professionellt utvecklingsarbete

Innehåll:

 • Deltagande i skarpt utvecklingsarbete
 • Arbeta med förekommande uppgifter för en junior i yrkesrollen
 • Professionellt samarbete med kollegor och förekommande intressenter
 • Planering, genomförande och rapportering av givna arbetsuppgifter

Examensarbete (30 YH-poäng)
Kursens syfte är att den studerande skall omsätta sina teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som denne tillskansat sig genom utbildningen, genom att planera, genomföra och utvärdera en webb-baserad systemlösning i grupp om minst två personer.

Målet med kursen är att den studerande självständigt genomför en lösning med ett webb-baserat verktyg från kravspecifikation och tidsestimering till koncept och färdig produkt.

Den studerande formulerar och genomför egna lösningar av tekniska delmoment samt tar ansvar för kvalitetssäkring och testning. Detta för att självständigt kunna ansvara för planering och genomförande av ett systemutvecklingsprojekt. Dokumentationen skall förutom rapport innehålla finnas systemdokumentation, projektbeskrivning och presentation.

SPÅR 1 - PHP-utveckling (valbara kurser)

PHP-programmering och databaser (50 YH-poäng)
Kursens syfte är att den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter i PHP-programmering och bygga webbapplikationer som håller god kodstandard i projekt.

Innehåll:

 • Objektorienterad PHP – klasser, objekt och arv (OOP)
 • Objektrelations mappning ORM
 • Variabler och parametrar
 • Kontrollstrukturer och loppar
 • Filer och parameteröverföring
 • Strängfunktioner
 • Kopplingar mot databaser (PHP Data Object)
 • Databaskommando (SQL-syntax och MySQL)
 • Designmönster (PHP MVC Framework)
 • Versionshantering (GIT)
 • Säkerhet
 • Felsökning/debugning

Applikationsutveckling mot ramverk (40 YH-poäng)
Kursens syfte är att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter att bygga avancerade, robusta och säkra PHP-webbapplikationer med hjälp av ramverk. En viktig del är att inkludera open source-bibliotek i projekt och gör projekt tillgängliga för andra.

Innehåll:

 • Objektorienterad programmering (OOP)
 • Databasanvändning med ORM
 • Designmönster (PHP MVC Framework)
 • Kommandogränssnitt för ramverk (CLI)
 • Pakethantering (Composer)
 • Ramverk ex Laravel, Symfony
 • Skalbarhet
 • Versionshantering (GIT)
 • Statisk analys ex PHPStan, Psalm
 • Säkerhet ex cross-site scripting, SQL injection

SPÅR 2 - C#.NET-utveckling (valbara kurser)

Objektorienterad programmering i C# (50 YH-poäng)
Kursens syfte är att den studerande fördjupar kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering i C# samt att hantera information i relationsdatabaser. Den studerande fördjupar sina kunskaper och färdigheter när det gäller att skapa och göra anrop till databaser.

Innehåll:

 • Objektorienterad programmering i C#
 • Databashantering, ex SQL Server
 • ORM, ex. Entity Framework
 • SQL och LINQ-frågespråk
 • Granskning av annans kod ( code reviews )

.NET Framework och MVC (40 YH-poäng)
Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter för att skapa webb- och systemapplikationer. Den studerande lär sig även att skapa skalbara tjänster på webben och utveckla mot molnet.

Innehåll:

 • NET Framework
 • MVC (Model-View-Controller)
 • NET Web API
 • AZURE
 • HTTP