Kurser

(5 poäng motsvarar 1 veckas studier)

Avancerad Elteknik (30 p)

Kursens syfte och mål är att den studerande utvecklar teoretiska och praktiska kunskaper inom likströms- och växelströmsinstallationer samt schemaläsning, felsökning och montage inom eltekniken. Kursen ska också skapa förståelse för mätsystems noggrannhet.

Grundläggande Elteknik (25 p)

Kursen syfte och mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskap om el-system ombord på fartyg och fritidsbåtar. Den studerande ska kunna föreslå metod och lämpliga mätverktyg för att felsöka i en- och trefassystem, förebygga fel i enklare elsystem och identifiera faror och vidta åtgärder för att minimera risken av skador på person och sak under arbete med enklare elsystem i marin miljö.

Grundläggande Styr- och reglerteknik (25 p)

Kursens syfte och mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskap om reglerteknik och dess användningsområden. Den studerande ska kunna tillämpa grundläggande programmering med dess symboler och utföra enklare schemaläsning och felsöka i både analoga och digitala reglersystem.

Introduktionskurs (15 p)

Kursens syfte och mål är att introducera och skapa förståelse för den studerande om branschen och de villkor den verkar i. Kursen syftar också till att ge en gemensam grund för de studerande i matematik, fysik, material och ritteknik. Kursen behandlar också lagar och regler inom områdena arbetsmiljö och säkerhet.

Marin Elektronik (15 p)

KKursens syfte och mål är att utveckla den studerandes grundläggande kunskaper om vanligt förekommande elektroniska produkter och system i marin miljö t.ex. radar, GPS-plotters, radioinstallationer, laddningsutrustning, autopiloter, digitala kommunikationssystem och bussteknik. Kursen handlar också om att serva, underhålla och driftsätta dessa.

Marinteknisk engelska (15 p)

Kursens syfte och mål är att öka den studerandes kunskaper för att kommunicera på engelska ute på uppdrag i sin yrkesroll. I kursen ska den studerande praktisera engelska i marintekniska sammanhang t ex marintekniska instruktioner, verktyg, diagram och ritningar. Kursen bygger på relevanta begrepp för fartyg, fritidsbåtar och marina produkter.

Maskinsystem del 1 (35 p)

Kursens syfte och mål är att den studerande ska utveckla övergripande kunskap om fartygsmaskineri och grundläggande systemkunskap. Den studerande ska också kunna läsa och rita enklare systemritningar, utföra enklare beräkningar för motorer och pumpar och utföra felsökning. Kursen innehåller också obligatoriska praktiska moment på Chalmers övningsfartyg Fryken.

Maskinsystem del 2 (35 p)

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes teoretiska och praktiska kunskaper inom områdena förbränningsmotoranläggningar, fartygsframdrivning, hydraulik och underhållsteknik. Den studerande ska kunna förebygga, felsöka och till viss del åtgärda fel i maskin och hydraulsystem. Kursen innehåller också obligatoriska praktiska moment på Chalmers övningsfartyg Fryken.

Ny Marinteknik & Hållbar utveckling (25 p)

Kursens syfte och mål är att orientera den studerande översiktligt inom ny teknik, miljöpåverkan och hållbar utveckling. Kursen behandlar miljö- och energieffektiva teknologier/tekniker inom alternativa drivmedel, framdrift och energiförsörjning av fartyg och fritidsbåtar. Kursen berör även vattenförsörjning och avfallshantering inom marin sektor.

PLC, Programmerbara system (20 p)

Kursens syfte och mål är att orientera den studerande översiktligt inom ny teknik, miljöpåverkan och hållbar utveckling. Kursen behandlar miljö- och energieffektiva teknologier/tekniker inom alternativa drivmedel, framdrift och energiförsörjning av fartyg och fritidsbåtar. Kursen berör även vattenförsörjning och avfallshantering inom marin sektor.

Projektledning & Ekonomistyrning (20 p)

Kursens syfte och mål är att introducera den studerande i projektledning och metodik. Kursen behandlar hela projektflödet, från projektidé och förberedelse till genomförande, avslutning, utvärdering och kontroll. Kursen ska också skapa förståelse för hur gruppdynamik och olika ledarstilar inverkar på effektivitet, motivation och prestation.

Regelverk för fartyg och fritidsbåtar (10 p)

Kursens syfte och mål är att orientera den studerande om var man finner tillämpliga regelverk för fartyg och fritidsbåtar, och hur dessa efterföljs inom marin service. Det handlar t.ex. om IMO, (International Maritime Organization), SOLAS (Safety Of Life At Sea) och MARPOL, klassningssällskap (Norske Veritas, Lloyds Register) samt övriga bestämmelser och standarder.

Lärande i Arbete - LIA 1 (50 p)

Kursens syfte och mål är att öka den studerandes förståelse för yrkesområdet, få inblick i hur företag bedrivs och vilka förutsättningar företaget har att anpassa sig till. Den studerande ska ges möjlighet att praktiskt tillämpa sina teoretiska kunskaper och färdigheter inom något/några av områdena maskin, styr- och regler eller marin elteknik. Kursen syftar också till att ge den studerande inblick i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Lärande i Arbete - LIA 2 (60 p)

Kursens syfte och mål är att den studerande ska tillämpa och praktisera sina förvärvade kunskaper och färdigheter från utbildningens alla kurser. Tyngdpunkten ligger på avancerade serviceuppdrag (felsökningar, service, underhåll, reparationer och/eller nyinstallationer) inom olika fartygssystem utifrån gällande regelverk.

Examensarbete (20 p)

Kursens syfte och mål är att den studerande ska omsätta sina samlade kunskaper och erfarenheter från utbildningens kurser i ett utredande marintekniskt serviceuppdrag. Den studerande väljer själv sitt område, ställer upp sin problemformulering, refererar till relevant litteratur, analyserar, värderar och ger sin lösning av problemformuleringen. Examensarbetet ska presenteras både muntligt och skriftligt och försvaras vid en opposition. Den studerande ska också opponera på medstuderandes examensarbete.


Förslag på sidor