Kurser

(5 poäng motsvarar 1 veckas studier)

Praktisk juridik inom social omsorg (15p)

Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete.
Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och
vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.

Funktionsnedsättningar (25p)

Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen
för den enskilde så som begränsningar i socialt samspel och kommunikation,
begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar,
bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.

Människan i utveckling (15p)

Kursen behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan
anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går
igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur
har för människans välbefinnande.

Etik och professionellt förhållningssätt (15 p)

Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och
dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i
en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och
analysera etiska dilemman.

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd (35p)

Kursen behandlar kommunikation och sampel inom funktionshinderområdet
samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande.
Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation,
samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt
stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman.

Dokumentation och kvalitetssäkring (15p)

Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes
rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande
av myndighetsbeslut.

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt (35p)

Kursen behandlar pedagogiska teorier, metoder, arbetssätt och redskap för att
kunna utveckla arbetssätt och därmed påvisa förbättringsmöjligheter för verksamheten.
Vidare behandlar kursen vägledande arbetssätt samt förmåga att
tillämpa och stödja ett pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och
verksamhetsnivå i syfte att skapa ett lärande och engagerande arbetsklimat.

Examensarbete (25p)

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning
till någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation,
välfärdsteknologi och kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och
arbetssätt.

Lärande i arbete, LIA (20p)

Den studerande ska ges erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för
reflektion och analys av arbetet.


Grupp i cirkel

Kontakt