Utbildningens mål

 

Kunskaper

Den studerande ska ha specialiserade kunskaper:

 • om intellektuella, kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar och
  vilka konsekvenser de får för den enskilde i vardagen,
 • om kommunikationsmetoder inom funktionshinderområdet,
 • om pedagogik inom funktionshinderområdet,
 • om individanpassat stöd som bidrar till ökad livskvalitet för den enskilde,
 • om etik och professionellt förhållningssätt i arbete inom funktionshinderområdet,
 • om författningar som reglerar funktionshinderområdet,
 • i social dokumentation och
 • om hälsans betydelse för den enskildes livskvalitet.

Färdigheter

Den studerande ska ha färdigheter i att:

 • arbeta för den enskildes självbestämmanderätt,
 • tillämpa individanpassade pedagogiska metoder som främjar självständighet
  och delaktighet,
 • praktisera ett lågaffektivt bemötande,
 • arbeta målstyrt i enlighet med upprättade planer för att säkerställa kvaliteten,
 • bidra till att utveckla verksamheten utifrån kvalitet och evidensbaserad
  kunskap inom området,
 • handleda andra inom arbetsområdet och
 • ge en presentation på engelska i skrift och tal.

Kompetenser

Den studerande ska ha kompetenser för att:

 • stödja den enskilde i kontakter med dennes nätverk för att främja
  dennes delaktighet och självständighet,
 • tillämpa författningar och värdegrunder på ett etiskt försvarbart sätt i
  arbetet med den enskilde,
 • stödja och vägleda andra i användandet av pedagogiska och kommunikativa
  metoder i syfte att främja den enskildes delaktighet och självständighet,
 • självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för kontinuerligt
  lärande och professionell utveckling och reflektion inom
  arbetsområdet,
 • ta fram en individuell plan i samråd med den enskilde genom användan- MYHFS 2019:1
  det av kommunikationsstöd och ett pedagogiskt upplägg och
 • planera, genomföra och följa upp arbetet inom arbetsområdet i syfte att
  främja ett etiskt förhållningssätt gentemot den enskilde och för att
  säkerställa att personalen tillsammans arbetar mot samma mål.

Förslag på sidor