Uddevalla gymnasieskola Drogpolicy

Uddevalla Gymnasieskola vill erbjuda alla elever en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Användning av droger innebär en risk för den enskilde eleven men också för andra elever och personal på skolan.

Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat och möjligheterna till fortsatta studier och för framtida yrkesliv. Därför verkar skolan aktivt för en drogfri skoltid och arbetsmiljö och mot användning av alla former av droger.

Till grund för skolans policy och upprättade rutiner ligger forskning, beprövad erfarenhet och gällande lagstiftning. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder men också ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön och bland elever och personal.

Samtycke

Vårdnadshavare registrerar samtycke till att elev får genomgå frivillig drogtestning. Detta i Uddevalla Gymnasieskolas lärplattform Vklass.

Vårdnadshavare försäkrar sig, samtidigt, att kommunikationsmöjligheter finns genom att e-post och telefonnummer stämmer under dennes profil (Min profil).

 

Mer information om drogpolicyn