Frågor och svar
Utbildning och barnomsorg

Övergripande frågor

 • Hur söker jag barnomsorg?

  Du ansöker om plats via vår e-tjänst. Ansökan kan göras tidigast när barnet är sex månader och max 12 månader innan önskat placeringsdatum.

  Ansökan gäller både fristående eller kommunal verksamhet för ditt barn.

 • Jag har fått en räkning för barnomsorgsavgifter 2020, vad är detta?

  Barn och utbildning genomför avgiftskontroller av de familjer som hade kommunal förskola/dagbarnvårdare eller fritidshem under 2020. De inkomstuppgifter familjerna lämnat till förskolekontoret jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

  Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift har betalats kommer en avgiftsjustering att ske. Om en familj betalat för lite skickas en retroaktiv faktura ut och om en familj har betalat för mycket gör kommunen en utbetalning.

  Kontrollen kommer att genomföras varje år. Läs mer om avgiftskontroll.

 • Mitt barn har råkat ut för en kroppsskada. Har kommunen ett försäkringsbolag som jag ska anmäla det till?

  Uddevalla  kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Uddevalla kommuns verksamheter. Anmälan gör du som vårdnadshavare direkt till försäkringsbolaget.

  Läs mer på sidan Försäkringar.

 • När börjar och slutar terminerna för läsåret? När är det höstlov, sportlov, påsklov och lovdagar?

 • Vad är det för skillnad på kommunal skola och friskola?

  En kommunal skola är öppen för alla och ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige. Fristående skolor, eller friskolor, har en annan huvudman (ägare) än kommunen eller landstinget. Friskolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå. Friskolorna ska också vara öppna för alla. Oavsett vilken profil den fristående skolan har, följs läroplanen.

Förskolefrågor

 • Hur säger jag upp mitt barns förskoleplats?

  Har du barn i kommunal förskola säger du upp platsen via appen. Upp­sägnings­tiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen gjordes via Tieto Edu.

  Platser i fristående förskolor sägs upp hos respektive förskola.

 • Hur tidigt kan jag ansöka om plats i förskola?

  Ansökan kan göras tidigast när barnet är sex månader. Ansökan registreras den dag den kommer förskolekontoret tillhanda.

  Läs mer om avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg.

 • Jag vill jobba som vikarie i förskolan, hur gör jag?

  Socialtjänstens bemanningsenhet ansvarar för hanteringen av korttidsvikarier inom samtliga kommunala förskolor i Uddevalla.

 • När får jag erbjudande om plats i förskola efter ansökan?

  När det finns en ledig plats i den verksamhet du önskat får du ett placeringserbjudande. Detta vill vi att du svarar på, via kommunens hemsida, oavsett om du vill ha platsen eller inte.

  Avgift tas ut från och med det datum som erbjudandet gäller under förut­sättning att vårdnadshavare tackar ja till platsen.

  Läs mer om avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg.

 • Vad innebär allmän förskola?

  Från och med hösten det år ditt barn fyller 3 år har han/hon rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka och 525 timmar på ett år. Det betyder att den allmänna förskolan följer skolans läsårstider med uppehåll för samtliga lov och kompetensutvecklingsdagar/ studiedagar.  

  Den allmänna förskolan är avgiftsfri och kräver inte något omsorgsbehov. På förskolan ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten. Den som väljer pedagogisk omsorg har rätt till avgiftsfri placering från och med hösten det år barnet fyller 3 år och under 15 timmar per vecka.

 • Vad menas med pedagogisk omsorg?

  Pedagogisk omsorg är det nya begreppet för dagbarnvårdare. Dagbarnvårdarna arbetar i sina egna hem med liten barngrupp men de har också tillgång till samlingslokaler där barnen kan leka i större grupper.

  Läs mer om vår pedagogiska omsorg

Grundskolefrågor

 • Hur ansöker jag om fritids till mitt barn?

  Du gör ansökan om plats via Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare.

  I ansökan ska anges vilka verksamheter/alternativ som önskas (både kommunal och enskild) och från vilket datum platsen önskas.

 • Hur ansöker mitt barn till en fristående skola?

  I år görs skolvalet till både fristående skolor och kommunala skolor i vår e-tjänst. Men eftersom de fristående skolorna kan ha kösystem eller andra urvalskriterier, är det viktigt att du redan nu kontaktar den fristående skolan och ställer ditt barn på kö.

 • Hur går antagningen till när det gäller skolplacering i grundskolan?

  I skolplaceringsprocessen inför läsåret 2021/2022 finns skolområden för samtliga kommunala skolor i Uddevalla.

 • Hur når man lärare? Var hittar jag namn, e-postadresser, telefonnummer?

  Du når lärare enklast via epost: förnamn.efternamn@uddevalla.se. Du kan också ringa till skolans arbetsrum. Skolornas telefonnummer och övrig kontaktinformation står på respektive skolas hemsida.

  Till grundskolornas hemsidor.

 • Hur sjukanmäler jag mitt barn?

  I grundskolan används appen/webbtjänsten Tieto Edu för frånvaroanmälan.

  Appen laddas ner till din telefon från App Store eller Google Play

 • Hur säger man upp sin fritidsplats?

  Om platsen inte längre behövs måste den sägas upp via appen Tieto Edu. Upp­­sägnings­tiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen gjordes. Under upp­sägningstiden ska för­äldra­avgift betalas, även om platsen inte utnyttjas.

  Om överflyttning ska ske utan att skolbyte sker gäller en administrationstid om två veckor. Det betyder att barnet kan påbörja den nya placeringen tidigast två veckor efter att ni fått besked om att överflyttning kan ske. Någon uppsägningsblankett ska inte lämnas in.

 • Hur söker man ledigt för elev i grundskolan? Hur länge kan en elev vara borta från skolan?

  Skolan får lov att bevilja kortare ledighet, högst 10 dagar sammanlagt under läsåret, för enskilda angelägenheter.

  Längre ledighet (från 11:e dagen och därutöver) får beviljas endast om det finns synnerliga skäl. Att åka på semester med sin familj är normalt inte synnerliga skäl. Synnerliga skäl ska kunna styrkas med intyg eller liknande om det är möjligt.

  Läs mer om ledighet för elever här

  Ansökningsblankett

 • Kan en elev byta grundskola?

  Alla elever har rätt att under grundskoletiden ansöka om byte till en annan kommunal skola eller att söka till en friskola. Grundskolans rektorer strävar efter att tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål, men kan tvingas avslå en ansökan på grund av elevantalet i den önskade årskursen.

  Läs mer om skolbyte.

 • Kan mitt barn få busskort för resor till och från skolan?

  För elev i grundskola som är berättigad skolskjuts enligt skolskjutsreglerna beviljas eleven automatiskt busskort. Ansökan måste däremot göras vid val av annan skola än den närmsta kommunala skolan (gäller årskurs F-6), vid växelvis boende, elev som är inskriven på fritidshem på deltid och vid start i förskoleklass.

  Uppfyller du kriterierna för stöd till dagliga resor kommer du att få ett busskort som du kvitterar ut på din skola.

  Läs om reglerna för att få busskort och kontant reseersättning.

  Ansök om busskort

  Förlorat busskort

 • Kostar det något att ha sitt barn på fritids?

  Ja, avgift ska betalas 12 månader per år. Hushållets gemensamma bruttoinkomst ligger till grund vid beräkningen av avgiften. Uddevalla kommun tillämpar maxtaxa, läs mer om avgifter på kommunens webbplats.

  Läs mer under Avgifter och regler.

 • Söka grundskola för nyinflyttad

  Vid inflytt till Uddevalla kommun, eller då du önskar att ditt barn ska gå i skola i vår kommun men är fortsatt folkbokförd i annan kommun än Uddevalla, ansöker du om skolplacering för ditt barn via vår e-tjänst för vårdnadshavare. Du behöver inget konto för att göra en inflyttningsansökan.

  Läs mer om skolplacering vid inflyttning.

 • Vilka vaccinationer kommer mitt barn att få?

  I basprogrammet för elevhälsans medicinska insats kan du läsa om vilka vaccinationer ditt barn kommer att erbjudas under sin grundskole- och gymnasietid. Där kan du även läsa om övriga insatser som elevhälsans medicinska del erbjuder ditt barn, som exempelvis hälsobesök med syn- eller hörselundersökning, hälsosamtal med mera.

  Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. När det är dags för eleven att vaccineras kommer vårdnadshavare och elev att informeras. Inför vaccinationen hämtas vårdnadshavarnas samtycke in för att skolsköterskan ska kunna ge vaccinationen. 

  Läs om det svenska vaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Gymnasiefrågor

 • Ansöka om prövning?

  På vår prövningssida hittar du mer information om hur du ansöker till prövning på Uddevalla gymnasieskola.

 • Frånvaroanmälan till gymnasieskolan

  Frånvaro- sjukanmälan ska göras samma dag som insjuknandet före klockan 08.30 av vårdnadshavare eller av den sjuke om han/hon fyllt 18 år. Sjukanmälan ska göras varje dag under sjukdomsperioden.

  Frånvaroanmälan (för samtliga program/skolhus) sker via inloggning i Vklass eller telefon:

  010-888 70 50

   

  Ledighetsansökan görs genom att fylla i en blankett och lämna till mentor.

 • Hur får jag studiebidrag?

  Studiebidrag får du om du studerar på heltid, när du läser på gymnasiet, till och med vårterminen det år du fyller 20. Det utbetalas 10 månader om året.

 • Hur gör jag för att få ut mina betyg?

  När det gäller gymnasiala kurser måste du själv kontakta receptionen och begära att få dina betyg utskrivna. Blankett för detta finns i receptionen och det kan ta två veckor innan betyget är klart.

  Gäller det slutbetyg/gymnasieexamen måste du kontakta en studie- och yrkesvägledare i god tid.

 • Inackordering i gymnasiet

  Du som är elev vid kommunal gymnasieskola kan söka inackorderingstillägg hos din hemkommun, om avståndet innebär att du måste vara inackorderad på skolorten. Det kan inte kombineras med busskort.

  Läs mer om inackordering.

 • Kan jag få en betygskopia av mitt gamla betyg från gymnasiet?

  Du kan få en kopia på ditt betyg genom att fylla i formuläret.

 • När är studenten i Uddevalla?

  Studenten 2021 genomförs under studentveckan den 3 juni.

 • Vad gör jag om busskortet går sönder eller är defekt?

  Defekt busskort ska överlämnas till chauffören. Du får ett kvitto från chauffören som gäller som färdbevis i sju dagar. Kvittot ska uppvisas på respektive skola eller gymnasiekontoret första dagen så att ett nytt busskort beställs.

 • Vad gör jag om jag tappat mitt busskort?

  Busskortet är en värdehandling som eleven ska vara aktsam om. Har eleven glömt eller förlorat sitt busskort eller missar transporten får eleven själv svara för eventuella extra kostnader. Ett förlorat busskort ska omedelbart anmälas, via e-tjänsten på Uddevalla.se, så att det gamla kan spärras och ett nytt kan beställas. Kostnaden för ett ersättningskort är 150 kronor som faktureras eleven eller vårdnadshavare.

  Mer information om förlorat busskort.

 • Vad är Vklass? Hur loggar jag in?

  Vklass är en lärplattform för elever, vårdnadshavare och lärare.

  I Vklass kan du bland annat följa utbildningen, se schema, få information om provdatum, se frånvaro och få nyheter om utbildningen.

  Alla elever samt vårdnadshavare får inloggning till Vklass. Den dag eleven fyller 18 år försvinner inloggningen för vårdnadshavare. Vklass.

  Mer information om Vklass och hur du loggar in.

 • Vilka regler gäller för dagliga resor till och från gymnasieskolan?

  Din kortaste väg till skolan från folkbokföringsadressen skall vara minst 6 km. För gymnasiesärskolelever gäller minst 5 km.

  Reglerna för att få busskort och kontant reseersättning.

Vuxenutbildningens frågor

 • Var kan jag se mitt schema?

 • Vem kan ansöka om att läsa kurser på distans?

 • Vad är kontinuerlig antagning?

  På Vuxenutbildningen innebär kontinuerlig antagning att du har möjlighet att starta din utbildning eller kurs på andra tider än de som är angivna för respektive utbildning. Det gäller under förutsättning att det finns plats i utbildningen eller kursen.

 • Vad är yrkeshögskolepoäng?

  Yrkeshögskolepoäng (YH-poäng) anger utbildningarnas längd. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 YH-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 YH-poäng ett års heltidsstudier, 400 YH-poäng två års heltidsstudier osv.

 • Får man CSN för en YH-utbildning?

  Ja, alla YH-utbildningar berättigar till studiemedel från CSN.

 • Kostar det något att studera på en YH-utbildning?

  Uddevalla Vuxenutbildning tar ut en administrativ avgift på 100 kronor per halvår. Du betalar också själv för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning.

 • När får jag mitt antagningsbesked?

  Antagningsbesked för de allmänna kurserna och yrkesutbildningarna kommer att skickas ut under vecka 25.

 • Får jag läsa om kursen?

  Ja det får du, om du inte har något betyg i kursen eller om du har ett F. Du får inte läsa om en kurs för att få ett högre betyg om du redan har E eller högre. Är du inte nöjd med ditt betyg har du alltid möjlighet att göra en prövning på hela kursen.

 • Vem kommer in?

  Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat i samband med din ansökan och finns reglerad i SFS 2011:1108 (Förordning om kommunal vuxenutbildning)

  Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval skall platsen/platserna i första hand ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,

  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval.

 • ​Vem får läsa på Vuxenutbildningen?

  Det får du göra om

  • du är folkbokförd i Uddevalla kommun
   Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Uddevalla genom den.
  • du har slutfört ett nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas  gymnasieexamen eller studiebevis) eller om du påbörjar dina studier under 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20 år
  • du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
  • för studier på Sfi ska du ha fyllt 16 år
  • för en yrkeshögskoleutbildning är det INGET krav på att vara folkbokförd i Uddevalla kommun

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00