Industrispår

Industrispår vid Kuröds industriområde

Industrispår vid Kuröds industriområde

Uddevalla kommun i egenskap av tjänsteleverantör förvaltar industrispår inom anläggning för tjänster på Kuröds industriområde. Kommunen ansvarar för underhåll och löpande tillsyn av järnvägsspår. Tillträde till kommunens industrispår får de transportföretagen som utför järnvägstransporter till och från företag belägna inom Kuröds industriområde och har avtal med kommunen.

Transportföretag ska ha ett gemensamt säkerhetsintyg enligt 3 kap i SFS 2022:367 och en licens för sin verksamhet enligt 2 kap i SFS 2022:365.

Transportföretag ansvarar för alla växlingsrörelser inom Kuröds spårområde.

Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 120 KS 2019/00894, ska varje transportföretag som trafikerar kommunens industrispår redovisa antalet vagnar och betala spåravgift till kommunen. Spåravgiften gäller från och med 1 september 2020 och justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020. För nuvarande är spåravgiften 442 kronor per vagn.

Spåranläggningens egenskaper

  • Spåranläggningen omfattar 4 260 meter industrispår, varav 2 807 m i bruk och 1 456 m används inte.
  • 11 växlar och 4 stoppbockar.
  • Största tillåtna hastighet är 30 km/tim, med undantag för vägövergångar och lastspår där största tillåtna hastigheten är 10 km/tim.
  • Största tillåtna axellast inom spåranläggningen är 25 ton.
  • Säkerhetszon 2,20 meter från närmaste räls.
  • På Kuröds industriområde finns åtta plankorsningar: Kurödsvägen, Gräskärrsvägen, Skalbanksvägen, Björbäcksvägen och två lokala industrivägar i dess anslutning samt Långemyrsvägen och en lokal bussgata i anslutning till den. På Kurödsvägen finns det en vägskyddsanläggning i form av ljud- och ljussignaler. Samtliga plankorsningar ska passeras i max 10 km/tim. Vid passage av plankorsningar som saknar vägskyddsanläggning ska föraren gå före tåg med röd flagga, för att varna.
  • Kontaktledning finns inte.
  • Bangård finns längst i öster som består av tre spår.
  • Farligt gods får inte transporteras.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor