Industrispår

Industrispår vid Kuröds industriområde

Industrispår vid Kuröds industriområde

Uddevalla kommun ansvarar för underhåll och löpande tillsyn av järnvägsnätet inom Kuröds spårområde. Tillträde till kommunens industrispår får de transportföretagen som utför järnvägstransporter till och från företag belägna inom Kuröds industriområde och har trafikeringsavtal med kommunen.

Enligt Kommunfullmäktiges beslut från 2020-05-13, § 120 KS 2019/00894, ska varje transportföretag som trafikerar kommunens industrispår redovisa antalet vagnar och betala spåravgift till kommunen. Uddevalla kommuns spåravgift är 367 kr för varje vagn som transporteras på kommunens industrispår och gäller från och med 1 september 2020. Avgiften justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020.

Transportföretag ska ha Transportsyrelsens licens och säkerhetsintyg del A och del B. Respektive transportföretag ansvarar för alla växlingsrörelser inom Kuröds spårområde.

Spåranläggningens egenskaper

  • Spåranläggningen omfattar 3 350 meter industrispår, 9 växlar och 3 stoppbockar.
  • Största tillåtna hastighet är 30 km/tim, med undantag för vägövergångar och lastspår där största tillåtna hastigheten är 10 km/tim.
  • Största tillåtna axellast inom spåranläggningen är 25 ton.
  • Säkerhetszon 2,20 meter från närmaste räls.
  • På Kuröds industriområde finns sex plankorsningar: Kurödsvägen, Gräskärrsvägen, Björbäcksvägen, en lokal väg som ansluter sig till Björbäcksvägen, Långemyrsvägen samt en lokalväg som ansluter till Skalbanksvägen. Kurödsvägen är försedd med vägskyddsanläggning med ljud- och ljussignaler. Samtliga plankorsningar ska passeras i max 10 km/tim. Vid passage av plankorsningar som saknar vägskyddsanläggning ska föraren gå före tåg med röd flagga, för att varna.
  • Kontaktledning finns inte.
  • Bangård finns längst i öster som består av tre spår.
  • Farligt gods får inte transporteras.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00