Krisplan Sinclair

Ikon varning eller larm

Uddevalla Gymnasieskola Sinclair: Estetiska programmet, Barn-och fritidsprogrammet, Försäljning-och serviceprogrammet

Krisgruppen sammankallas vid:

 1. Allvarlig olycka/dödsfall
  Elev/elever som är inblandade samt även personal.
  Viktigt med en bedömning hur stor/omfattande händelsen är.
  Krisgruppen sammankallas.
 2. Mindre olycka/olyckshändelse
  Rektor gör omedelbart en bedömning av insats från skolans sida efter information av mentor t.ex. Vid osäkerhet sammankallas krisgruppen och gör tillsammans en bedömning.
 3. Självmord elev/personal
  Krisgruppen sammankallas för en bedömning.
 4. Kriser och katastrofer i Sverige/världen
  Krisgruppen sammankallas för en bedömning.
 5. Hot utifrån/inifrån som riktas mot elev/personal
  Bombhot, droger, vapen på skolan, elevs försvinnande t ex asylsökande eller okänd orsak. Krisgruppen sammankallas.

Krisgrupp

Funktion/ansvar

ES

BF, FS

Backupp vid Brand/Kris

Arbetsledande funktion.

Ordförande, sammankallande.

Ansvar för informationsenheten.

Rektor

Klas Gerle

0522-69 69 40

Rektor

Anita Berg

0522-696906

Brand: Håkan Alexandersson

Kris: Stefan Einarsson 0522-696853

2:e vice ordförande.

Leder stödjande samtal.

Dokumentation och utvärdering.

Ansvar för fortbildning av krisgruppen.

Kurator

Gunilla Holm

0522-69 69 46

Kurator

Sabina Johansson

0522-69 75 40

Brand: Meta Johansson


Kris: Hannele Lidén 0522-697419

Första hjälpen, ansvar för krislådan.

Tillgänglig för den operativa enheten.

Skolsköterska

Linda Karlén

0522-697508

Skolsköterska

Linda Karlén

0522-697508

Linda Karlén

Aktuella elevlistor.

Tar emot inkommande samtal.

Uppdaterar personal- och elevlistor.

Skoladministratör

Meta Johansson

0522-69 68 97

Skoladministratör

Monica Lindbom

Reception 0522-69 69 42

Tillgänglighet lokaler, nycklar, aktuella ritningar.

Ansvar flaggning.

Ansvar att alla ritningar är aktuella.

Vaktmästare

Håkan Alexandersson

0522-69 74 66

Vaktmästare

Håkan Alexandersson

0522-69 74 66

Ola Alvgrim 070-5366346

Lärarrepresentant.

Rory Botha 0708462480

Hanna Nordlander 0708939758

 

Tillgänglig för den operativa enheten.

Skolpräst www.svenskakyrkan.se/ uddevalla

Imam www.isc-uddevalla.se


Utrymningsinstruktion Sinclair

Brand – Ring 112

 1. Alla skall lämna skolan vid brandlarm. Ytterkläder lämnas kvar. ”Du är viktigare än jackan”
 2. Välj närmaste utrymningsväg
 3. Håll gruppen samlad
 4. Undervisande lärare följer sin grupp till Margretegärdeskolan. Placering enligt nedanstående skiss.
 5. Lektionsfria elever och lärare går till uppsamlingsplatsen och anmäler sig hos markerad personal/skylt övriga
 6. Läraren kontrollerar att alla elever som varit på lektion är närvarande
 7. Läraren rapporterar till utrymningsledaren
 8. Avvakta besked om möjligheterna att gå tillbaka


Bilden beskriver att alla ska ta sig till Margretegärdeskolan vid utrymning

Dödsfall/olycka elev utanför skoltid

Omedelbart

Efter kännedom sammankallar rektor krisgruppen.

Expedition, reception och växel informeras var krisgrupp finns.

Anhöriga kontaktas för inhämtande av information. Krisgruppen bestämmer vem som ska kontakta föräldrarna.

Hör med anhöriga hur mycket information som kan förmedlas vidare.

Mentor och personal från krisgruppen samlar klassen där eleven gick och ger information om vad som hänt.

Rektor samlar personalen för information.

Eleverna informeras på det sätt som rektor bestämmer.

Klassrumssamtal/gruppsamtal utförs av lots/mentor och vid behov av krisgruppen.

Vid behov utser rektor pressansvarig dit press/media hänvisas.

Vid behov kontaktas kommunens POSOM-grupp Minnesrum upprättas.

Nästa dag:

Rektor återsamlar personalen för genomgång av gårdagens händelser.

Utse vem som ska möta klassen där eleven gick. mentor, rektor, krisgrupp eller präst.

Tyst minut

Minnesstund i konsertsalen för elever som vill komma.

Flaggan på halv stång när alla fått besked om olyckan.

Personal från krisgruppen finns i klassrum där de behövs.

Uppföljning

Anhöriga inbjuds till minnesrummet innan det avvecklas.

Minnesbok överlämnas.

Vid begravningen bör mentor, klasskamrater, rektor och/eller gymnasiechef delta.

Dödsfall/olycka elev utanför skolan vid helg och lov

Omedelbart

Krisgrupp och personal underrättas.

Personal/krisgruppen ringer runt till klassen/berörda elever och meddelar vad som inträffat.

Vid längre skollov kontaktar rektor präst för samarbete kring händelsen/krisen och möjligheten att ha kyrkan/lokal öppen.

Eleverna meddelas om möjligheten att söka stöd och hjälp hos kyrkan.

Uppföljning vid skolstart

Rektor samlar personalen.

Klassrums-/gruppsamtalet senareläggs till dess att klassen/gruppen samlas.

Allvarlig händelse i skolan

Omedelbart

Medicinsk första hjälp.

Första hjälp av lärare/annan personal i skolan.

Ambulans och polis tillkallas 112.

Vårdnadshavare informeras så snart som möjligt av den som har mest information att ge.

Undantag görs vid dödsfall då anhörig ska underrättas av polis.

Rektor informeras.

Rektor sammankallar krisgruppen.

Expedition, reception och växel informeras var krisgrupp finns.

Rektor låter lärare ansvara för registrering och omsorg om elever som varit vittne till olyckan.

Rektor informerar övr personal i samråd med Sinclairs båda krisgrupper. Detta sker via mejl eller samling utifrån vad krisgrupperna beslutar.

Mentor och personal från krisgruppen samlar klassen där eleven går/gick och ger information om vad som hänt.

Övriga elever informeras på det sätt som rektor bestämmer.

Klassrumssamtal/gruppsamtal utförs av mentor och vid behov av krisgruppen.

Vid behov utser rektor pressansvarig dit press/media hänvisas.

Vid behov kontaktas kommunens POSOM-grupp samt.

Hälsobolaget Samla delaktiga innan personalen slutar för dagen.

Vid dödsfall: Minnesrum upprättas.

Nästa dag:

Rektor återsamlas personalen för genomgång av gårdagens händelser
Utse vem som ska möta klassen där eleven går/gick; mentor, rektor, krisgrupp.

Vid dödsfall: Utse vem som ska möta klassen där eleven gick; mentor, rektor, krisgrupp eller präst.

Tyst minut.

Minnesstund i aulan för elever som vill komma.

Flaggan på halv stång när alla fått besked om olyckan.

Personal från krisgruppen finns i klassrum där de behövs.

Uppföljning

Anhöriga inbjuds till minnesrummet innan det avvecklas.

Minnesbok överlämnas.

Vid begravningen bör lots/mentor, klasskamrater, rektor och/eller gymnasiechef delta.

Elever som varit vittne till olyckan erbjuds psykologhjälp av kommunen eller skolpsykolog/skolkurator.

Rektor bokar tid hos Hälsobolaget inom en vecka för all personal som varit inblandad i den akuta situationen.

Dödsfall/olycka personal utanför skoltid

Omedelbart

Rektor sammankallar krisgruppen.

Expedition, reception och växel informeras var krisgrupp finns.

Hör med anhöriga hur mycket information som kan förmedlas vidare.

Rektor samlar personalen för information.

Rektor beslutar vem som ska ha ansvar för olika kontakter.

Eleverna informeras på det sätt som rektor bestämmer.

Ev. klassrumssamtal/gruppsamtal utförs av mentor och vid behov av krisgruppen Vid behov utser rektor pressansvarig dit press/media hänvisas.

Vid behov kontaktas kommunens POSOM-grupp samt Hälsobolaget. Minnesrum upprättas.

Senare/Nästa dag:

Rektor återsamlar personalen för genomgång av gårdagens händelser Minnesstund

Tyst minut.

Flaggan på halv stång när alla fått besked om olyckan.

Personal från krisgruppen finns i klassrum eller hos personal där de behövs.

Uppföljning

Inför begravning – rektor tillfrågar berörda.

Viktigt med kollegialt stöd samt erbjuda Hälsobolaget.

Vid behov tillkallas psykolog.

Dödsfall/olycka personal utanför skoltid

Omedelbart

Rektor sammankallar krisgruppen.

Expedition, reception och växel informeras var krisgrupp finns.

Hör med anhöriga hur mycket information som kan förmedlas vidare.

Rektor samlar personalen för information.

Rektor beslutar vem som ska ha ansvar för olika kontakter.

Eleverna informeras på det sätt som rektor bestämmer.

Ev. klassrumssamtal/gruppsamtal utförs av mentor och vid behov av krisgruppen.

Vid behov utser rektor pressansvarig dit press/media hänvisas.

Vid behov kontaktas kommunens POSOM-grupp samt Hälsobolaget.

Minnesrum upprättas.

Senare/Nästa dag:

Rektor återsamlar personalen för genomgång av gårdagens händelser. Minnesstund.

Tyst minut

Flaggan på halv stång när alla fått besked om olyckan.
Personal från krisgruppen finns i klassrum eller hos personal där de behövs.

Uppföljning

Inför begravning – rektor tillfrågar berörda.

Viktigt med kollegialt stöd samt erbjuda Hälsobolaget Vid behov tillkallas psykolog.

Dödsfall/olycka personal i skolan

Omedelbart

Rektor underrättar polis om det som hänt.

Rektor informerar anhöriga – viktigt med personlig integritet.

Rektor sammankallar krisgruppen.

Expedition, reception och växel informeras var krisgrupp finns.

Rektor beslutar vem som ska ha ansvar för olika kontakter.

Rektor samlar personalen för information.

Senare:

Eleverna informeras på det sätt som rektor bestämmer.

Ev. klassrumssamtal/gruppsamtal utförs av mentor och vid behov av krisgruppen.

Vid behov utser rektor pressansvarig dit press/media hänvisas.

Vid behov kontaktas kommunens POSOM-grupp samt Hälsobolaget.

Minnesrum upprättas.

Nästa dag:

Rektor återsamlar personalen för genomgång av gårdagens händelser Minnesstund.

Tyst minut.

Flaggan på halv stång när alla fått besked om olyckan.

Personal från krisgruppen finns i klassrum eller hos personal där de behövs. Ev. information till föräldrar.

Uppföljning

Anmälan till Arbetsmiljöverket.

Ev. information till föräldrar.

Inför begravning – rektor tillfrågar berörda.

Viktigt med kollegialt stöd samt erbjudande om Hälsobolaget.

Vid behov tillkallas psykolog.

Självmord

Omedelbart

Rektor sammankallar krisgruppen.

Expedition, reception och växel informeras var krisgrupp finns Rektor utser pressansvarig.

Rektor samlar personalen.

Rektor informerar mentor som tar hand om den egna klassen.

Självmord elev:

Expeditionen tar fram personuppgifter på elev och anhöriga.

Krisgruppen:

 • kontrollerar med polis och sjukhus att anhöriga till elev är informerade.
 • ser till att minst två vuxna, som känner elevens kamrater, finns i klassen som samtalspartners.
 • ordnar en mötesplats för elever och/eller personal som behöver träffas.

Självmord personal:

Expeditionen tar fram personuppgifter på anhöriga.

Krisgruppen

 • kontrollerar med polis och sjukhus att anhöriga är informerade.
 • ordnar en mötesplats för elever och/eller personal som behöver träffas.

Krisgruppen samlas vid dagens slut.

Nästa dag:

Rektor samlar all personal för genomgång av gårdagens händelse.

Rektor ansvarar för möjligheter till samtal för elever och personal.

Uppföljning/ några dagar senare

Rektor återsamlar personal.

Fortsatt möjlighet till samtal för personal och elever.

Elev som mister nära anhörig

Omedelbart

Mentor alt. rektor har kontakt med familjen.

Mentor alt. rektor informerar berörda lärare.

Mentor alt. rektor ger information till elevens kamrater.

Krisgruppen sammankallas vid behov.

Senare:

Mentor alt. rektor ger information till elevens kamrater.

Viktigt att familjen godkänt den information som ska lämnas vidare!

Uppföljning/ några dagar senare

Mentor följer upp eleven genom samtal.

Ge akt på elevens sorgereaktion.

Elevhälsans personal kontaktas vid behov.

Strategi/struktur för klassamtal

Förslag på hur lärare eller annan personal i krisgruppen kan arbeta med en klass när en krissituation har uppstått.

Detta förslag på strukturerat klassamtal kan göra lärarens arbete mera hanterligt och överkomligt och bidrar med en terapeutisk effekt för eleverna.

 1. INTRODUKTION
  - Syfte och regler
  Lärare ger en kort motivering till varför samtalet skall föras. Exempel ”På grund av den tragedi som hänt ska vi avsätta tid för att tala med varandra”. Vidare kan man säga att vi kommer att ta ungefär en lektion i anspråk och att man inte behöver prata om man inte vill.
 2. UTREDNING AV HÄNDELSEN
  – Hur fick du reda på händelsen?
  – Vad har ni hört?
  Läraren gör en rundfrågning i klassen där alla som vill får berätta hur de fick reda händelsen. Läraren kompletterar med faktakunskap om det så krävs.
 3. NORMALISERING
  Frågan ställs om reaktioner och de elever som vill kan få berätta hur de upplevde händelsen.
  Frågan om vilka erfarenheter gruppen har av att hantera sorg och kriser kan ställas. Målet med detta är att visa på att det finns en rad olika känslor och att reaktioner är naturliga men det är lika naturligt att inte ha dessa reaktioner.
 4. FRAMTIDSBEREDSKAP
  Handlar om att mobilisera framtidsinriktade och konstruktiva tankar. Att gradvis lyfta blicken, se framåt och fokusera på de följande dagarnas praktiska göromål.
 5. AVSLUTNINGEN
  Läraren rekapitulerar vad vi säkert vet och vad som ännu är osäkert.
  En sammanfattning av reaktionerna och klassens råd om hur man kan hantera sorg. Dessutom kan läraren skissa i grova drag vad som kommer att hända de närmaste dagarna samt informera om vilket stöd skolan ytterligare kan förmedla genom skolkurator och skolsköterska.

Att tänka på i kontakt med massmedia

Omedelbart

Utse pressansvarig – meddela personal och elever vem som är pressansvarig.

Tänk på sekretessen.

Tänk på de drabbade.

Senare

Utse presskonferens – tid och plats.

Vinn tid – be att få ringa upp för att kontrollera vem som ringer.

Vinn tid – be att få ringa upp för att vara förberedd på frågor.

Var tillmötesgående.

Meddela enbart fakta, inte åsikter.

Håll utsatta tider.

Informera pressen om POSOM:s uppgifter och spelregler.

Allmänt:

Respektera journalistens arbete.

Skapa goda relationer med lokal press.

Utnyttja massmedia för att föra ut information.

Bered plats för journalisterna – fikarum, telefon, fax. Vägbeskrivning, parkeringsplats.

Akut hjälp

Vid behov av akut hjälp, ring 112 till SOS Alarm.

När du ringt 112, var beredd att svara på SOS-operatörens frågor:

• Vad har hänt?
• Var har det inträffat?
• Vilket telefonnummer ringer du från?

Andra viktiga telefonnummer.

Myndigheter och organisationer.

Bris – Barnens rätt i samhället, 116 111

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg, 0521-147 17

Giftinformation (ej akuta fall), 08-33 12 31

Jourhavande medmänniska, 08-702 16 80

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Läkemedelsupplysning, 0771-46 70 10

Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, 010-435 00 00

Polisen i Uddevalla, 114 14

Räddningstjänst, 010-161 55 00

Sjukvårdsrådgivning, 1177

Uddevalla sjukhus, 010-435 00 00

Psykakuten vuxen NÄL 010 - 435 04 10

Psykakuten barn NÄL 010 - 435 17 00

Fastigheten, Ann-Sofie Claesson 0706-914667

Felanmälan, Primär Fastighetsförvaltning 010-708 12 40

Jour (16.00-17.00) Primär Fastighetsförvaltning 010-709 99 33

Radio väst 0522-67 00 00

Påskyndning av samtal 901 30

Detta bör all personal tänka på:

 • Håll klassen samlad
 • Lyssna och acceptera olika reaktioner
 • Ge (om möjligt) information om vad som hänt
 • Skydda för ytterligare stress t ex massmedia, publik m m
 • Vid behov kontakta hemmet
 • Viktigt med lugn och ro
 • Första hjälpenväska finns i personalrummet

När du gett denna första hjälp tar skolans krisgrupp vid.