Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsan på Uddevalla gymnasieskola består av skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare.

Uddevalla gymnasieskola har som övergripande mål att arbeta för högre måluppfyllelse samt att skapa trygghet och studiero för eleverna. Elevhälsans arbete syftar till att vara en del av detta arbete.

Prorenata för dokumentation inom elevhälsa

De kommunala skolorna i Uddevalla (grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasie­särskola) använder det digitala systemet Prorenata för att dokumentera elevhälsoarbetet.

Prorenata ger möjlighet för elevhälsoteamen och rektor att samla all sin dokumentation kring en elev. Detta innebär att det på ett enkelt sätt går att få en samlad bild kring elevhälsans insatser och att rektor på ett snabbt sätt kan få överblick över pågående ärenden och vilka insatser som gjorts.

Alla som dokumenterar i Prorenata har en egen behörighet vilket garanterar hög säkerhet och sekretess. Varje profession som ingår i elevhälsan har en egen professionsakt där dokumentationen om eleven sker. Dokumentation som hela elevhälsoteamet och rektor ska ha tillgång till samlas i elevakten. Endast elevhälsopersonal med rätt behörighet kan läsa vad som dokumenterats om eleven.

Logotyp HBTQI

HBTQI-certifiering

Elever inom Uddevalla Gymnasieskola ges inkluderande och stödjande miljöer utifrån ett HBTQI-perspektiv som tillsammans med en trygg och utvecklande skolgång skapar en tro på framtiden. Vi arbetar inom olika områden för att förbättra miljöerna för våra elever, vilka är:

  • Kunskap externt för skolpersonal och elever
  • Kunskap internt inom elevhälsan
  • Kommunikation
  • Social arbetsmiljö
  • Fysisk arbetsmiljö

Vi har exempelvis haft en föreläsning för all skolpersonal om HBTQI och hur HBTQI-personers livsvillkor ser ut. All elevhälsoteamspersonal har genomfört RFSL:s webbutbildning för att öka kunskap och förståelse om HBTQI. Ett ständigt pågående arbete är att vi ser över våra fysiska lärmiljöer gällande skyltning för att vara mer inkluderande. Elevhälsoteam har haft workshop med elever i årskurs 1 på VO och BF.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Elever som behöver förlänga sin skolgång på grund av en funktionsnedsättning kan söka aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar. Beloppet eleven kan erhålla är skattepliktigt och betalas ut tidigast från och med juli månad det år eleven fyller 19 år. Läs mer på försäkringskassans hemsida för närmare information och hjälp med ansökan.”

Förslag på sidor