Uddevalla gymnasieskola

Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsan på Uddevalla gymnasieskola består av skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, skolpsykolog, socialpedagoger samt speciallärare och specialpedagoger.

Prorenata för dokumentation inom skolhälsovård och elevhälsa

De kommunala skolorna i Uddevalla (grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasie­särskola) använder det digitala systemet Prorenata för sitt skolhälsovårdsarbete.

Prorenata innehåller även en möjlighet för elevhälsan att samla all sin dokumentation kring en elev och barn och utbildningsförvaltningen har valt att även nyttja denna tjänst. Detta innebär att det på ett enkelt sätt går att få en samlad bild kring elevhälsans insatser och att rektor på ett snabbt sätt kan få överblick över pågående ärenden och vilka insatser som gjorts.

Alla som dokumenterar i Prorenata har en egen behörighet vilket garanterar hög säkerhet och sekretess. Varje profession som ingår i elevhälsan har en egen professionsakt där dokumentationen om eleven sker. Dokumentation som hela elevhälsan och rektor ska ha tillgång till samlas i elevakten. Endast skolhälsovårdspersonal/elevhälsopersonal med rätt behörighet kan läsa vad som dokumenterats om eleven.


Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Elever som behöver förlänga sin skolgång på grund av en funktionsnedsättning kan söka aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar. Beloppet eleven kan erhålla är skattepliktigt och betalas ut tidigast från och med juli månad det år eleven fyller 19 år. Läs mer på försäkringskassans hemsida för närmare information och hjälp med ansökan.”