Vad händer på Unda camping?

Just nu kommer många frågor kring Unda camping och den tillfälliga flytt av husvagnar inom campingområdet som behöver göras nu under vintermånaderna. Den tillfälliga flytten krävs för att kunna uppfylla Räddningstjänstens säkerhetskrav inför kommande campingsäsong.

entrén till Unda camping en somrig dag, det är blå himmel och man ser parkerade bilar, ett litet rött receptionshus och husvagnar i bakgrunden

Unda camping är en välbesökt pärla i Uddevalla.

Räddningstjänsten har ställt krav på Unda campings entreprenör om att ordna ett större avstånd mellan husvagnarna. Enligt säkerhetskraven ska det vara minst fyra meter mellan två campingenheter. För att kunna uppfylla detta krav kommer cirka 70 husvagnar att behöva flyttas till en ny och tillfällig uppställningsplats inom campingområdet. Alla befintliga altaner behöver tas bort, och därefter organiseras alla tomter om på campingområdet, så att avstånden mellan vagnarna uppfyller kraven. När detta är klart får alla campinggäster erbjudande om en ny plats i närheten av sin tidigare uppställningsplats.

- Vi förstår att det kan kännas besvärligt att nu under vintern behöva flytta sin husvagn till en ny och tillfällig plats inom Unda camping och ta bort sin altan. Men det är tyvärr nödvändigt för att hinna få klart den nya tomtindelningen på campingen innan campingsäsongen drar igång. För de som inte har möjlighet att genomföra denna tillfälliga flytt på egen hand finns det hjälp att få, säger Peter Fridlund, enhetschef fastighetsförvaltning.

Container för impregnerat virke och hjälp med flytt

Kommunen har satt upp en container på Unda camping där det går att lämna överblivet tryckimpregnerat virke från campinggästernas altaner. För de campinggäster som inte själva klarar av att utföra den tillfälliga flytten av sin husvagn eller ta bort sin altan, så finns det möjlighet att be om hjälp från campingens nya entreprenör BTL AB. För dem som väljer att stanna kvar på Unda är hjälpen med att flytta vagnar och tält kostnadsfri, men om man vill bygga ny altan är det campinggästerna själva som får ombesörja det. Under 2023 är också priset för säsongscampare rabatterat på grund av de olägenheter som den tillfälliga flytten av husvagnarna medför för campinggästerna. Säsongspriserna kommer dock generellt att justeras men inte ligga högre än på andra campingar med jämförbart läge och standard.

Bråttom att åtgärda Räddningstjänstens krav

Räddningstjänsten gjorde 2018 en tillsyn på Unda camping, som resulterade i ett antal påpekanden om brister. En av dessa brister var att avstånden mellan vissa campingenheter inte uppfyllde säkerhetskraven. Unda campings dåvarande entreprenör ombads att komma in med en plan för hur kraven skulle efterföljas till säsongen 2019. Bristerna kvarstod dock och inga åtgärder genomfördes.

Innan Räddningstjänsten hann följa upp tillsynen på Unda camping kom pandemin, vilket gjorde att en uppföljning gjordes först sensommaren 2022. Eftersom avstånden mellan en stor del av husvagnsekipagen fortfarande var för täta skrevs i oktober 2022 ett föreläggande till campingens entreprenör med krav på upprättande av en ny tomtkarta som följer kraven på avstånd. Campingens dåvarande entreprenör överklagade då detta föreläggande.

Uddevalla kommun anser att Räddningstjänstens krav ska följas och att säkerheten på Unda camping inte får fortsätta att äventyras. En brand i en av husvagnarna skulle kunna få en oerhört snabb spridning och förödande konsekvenser. Att flytten av husvagnsekipage och altaner måste ske nu på vintern är olyckligt, dock är den ett resultat av att processen för att följa Räddningstjänstens krav blivit fördröjd av campingens tidigare agerande, men för att få till stånd en säker camping så behöver det göras.

Det är ett stort arbete som ska göras i olika etapper på Unda camping. Grävarbetet kommer att påbörjas på området nedanför restaurangen den 21 mars och pågå under ett antal veckor. I dagsläget är det svårt att säga några exakta tider för när området kan vara färdigställt, men det troliga är någon gång under maj månad.

Vem driver Unda camping?

Det är BTL AB som vunnit kommunens upphandling av ny entreprenör för att utveckla och driva Unda camping från 1 januari 2023. Tilldelningen överklagades och för att campingen inte skulle behöva stänga efter 31 december då avtalet gick ut med tidigare entreprenör, skrev kommunen ett tillfälligt hyresavtal med BTL AB från 1 januari.

Förvaltningsrätten har nu meddelat att ansökan om överprövning avslås och ett 20-årigt avtal har slutits med BTL AB.

Unda camping en välbesökt pärla

Kommunen värnar om Unda camping, som är en välbesökt pärla och havsnära camping. Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en viljeinriktning för Unda camping. I den står bland annat att campingen ska vara välkomnande och trygg, välskött, snygg och tillgänglig med ett bra matutbud och café, samt utbud på aktiviteter för alla åldersgrupper. Vi välkomnar ung som gammal till Unda camping!

För mer information om Unda camping och den tillfälliga flytten av husvagnar, kontakta Unda camping på info@undacamping.com eller 0522-863 47