Ärenden och handlingar

Diarium

Ett diarium är en förteckning över dokument som inkommit eller upprättats inom kommunen.

Inkomna handlingar registreras i kommunens diarier. De flesta brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga, vilket innebär att alla kan läsa dem.

Varje nämnd och styrelse i kommunen har sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar registreras. En handling innehåller information av något slag. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.

Arkiv

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning, förvaltning och för forskningens behov.

Kommunarkiven fungerar både som moderna informationscentraler och som minnen över det förflutna.

Beställning av dokument

Kontakta respektive nämnds sekretariat, telefon 0522-69 60 00.

Kontaktperson

Helena Lennernäs, +46 522‑69 60 42

Kommunjurist

helena.lennernas@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00