Internationellt arbete

Uddevallas syfte med EU-arbetet och internationaliseringen är att stimulera till ett ökat samarbete, större förståelse och utökat kontaktnät i Europa och övriga världen. Det är viktigt för såväl den enskilda kommuninvånaren som företagen och kommunen. Avstånden i världen krymper alltmer, företagen har avdelningar och produktion i flera länder samtidigt och studenter reser och utbildar sig i utomlands. Hela vår kommuns näringsliv och arbetskraft stärks genom samarbete med andra länder.

Uddevalla kommuns internationella engagemang ska:

  • bidra till en demokratisk och fredlig utveckling i Europa
  • utveckla den kommunala servicen
  • ge möjligheter till ökad livskvalitet
  • stimulera näringslivet för ökad sysselsättning
  • ge fördjupade kontakter med människor i våra vänorter

EU:s politik och verksamhet påverkar oss i Uddevalla. Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen har medfört nya möjligheter för kommunen. Ungefär 60% av de beslut som tas i EU har en direkt konsekvens för den kommunala verksamheten därför är det viktigt att kommunen följer och deltar i EU:s politik. Genom att bevaka EU kan vi vara med och påverka utvecklingen av frågor som är viktiga för vår kommun och vår region som helhet. Uddevalla verkar i flera nätverk med andra organisationer som har breda kontaktytor med EU till exempel Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen med ansvar för bland annat sjukvård och regional utveckling, är representerade och engagerade brett inom nätverk och organisationer i EU som stärker vår kommuns utveckling.

Internationell samverkan bra för Uddevalla

Flera kommunala utmaningar och utvecklingsbehov är gemensamma för kommuner över hela EU. Uddevalla kommun har stora möjligheter att utvecklas starkare genom att samverka med andra länder, vilket ger oss nya perspektiv och ny kompetens som kan bidra till en positiv utveckling. Detta gäller även kommunens ideella organisationer, föreningar och näringsliv. Som kommun kan vi ingå i internationell projektsamverkan och söka om medfinansiering från en mängd EU program.

I projektsamverkan är det viktigt att skapa strategiska partnerskap (samarbeten) och vara innovativ. Projektens medverkande kan bestå av kommunala organisationer, tillsammans med andra offentliga myndigheter och verk, akademien, ideella sektorn och även inom vissa ramar näringslivet.

I kommunen bedrivs flera EU – projekt just nu. Uddevalla kommun är som en del av nätverksorganisationen Westum med i ett utbildningsprojekt inom Erasmus+ där studenter och personal vid Högskolecentrum Bohuslän deltar i resor för praktik och utbildning runtom i Europa. Det finns flera projekt som är igång inom kommunen men detta är några belysande exempel på den bredd som finns inom Uddevalla när det gäller internationaliseringsarbetet.

Uddevalla har flera vänorter

Uddevalla har vänorter i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Skottland och Japan samt samarbetsavtal med orter i Slovakien och Ryssland.

Vi har ett kontaktnät över hela världen men mest intensivt med norra delarna av Europa. Genom näringslivet, projektsamverkan och vänorter vidgas samarbetet ständigt.

Ansvar i kommunen

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret och det löpande politiska ansvaret har kommunstyrelsen. Den samordnande funktionen för omvärlds-, internationella och EU-frågor har kommunledningskontoret.

Våra projekt »

Förslag på sidor