Nytt projekt ska ge ökad service till Uddevallas företagare

Ett bättre företagsklimat i Uddevalla är en viktig fråga för Uddevalla kommun och vi arbetar med frågan både på politisk- och tjänstemannanivå. Som ett steg i detta genomförs nu projektet Företagsspåret vars syfte är att öka och förenkla servicen till kommunens företag.

Målet med projektet är att genomföra ett antal utvecklingsinsatser för att underlätta företagens kontakt med kommunen. Det innefattar tydligare och samlad information, ökad möjlighet till självservice samt enklare kontaktvägar med kommunen.

Även om den huvudsakliga målgruppen i första skedet är företagare så kommer flera av de insatser och aktiviteter som görs inom projektet även komma till nytta för kommunens övriga medborgare.

Företagsspåret består av ett antal delprojekt med den gemensamma målsättningen att ge bättre och enklare service till kommunens företag. Flera av delprojekten är kopplade till kommunens externa webbplats, uddevalla.se. Bland annat pågår arbetet med att se över befintlig information på sidan, skapa en digital företagslots, kvalitetssäkra e-tjänster och ta fram en första version av ”Mina sidor” för företag.

Inom projektet ryms även planering och genomförande av fysiska dialogträffar med näringslivet och att undersöka möjligheterna att skapa automatiserade beslut. Vi kommer berätta mer om de olika delprojekten under hösten.

En fysisk och en digital Företagslots

Som ett steg i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för företagen har kommunen även anställt en fysiskt Företagslots. Hon heter Jenny Karlsson och har en samordnande funktion i företagsfrågor på myndighetsavdelningen.

Jenny kommer bland annat arbeta med att lyssna av, förklara och guida företag i myndighetsfrågor kopplade till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Hon kommer även arbeta internt med att inspirera till fortsatt god företagsservice, med fokus på kommunikation och bemötande. Hennes tjänst är fortfarande under uppbyggnad och vi kommer att berätta mer om den längre fram.

Med det här arbetet vill vi samordna de kompetenser och initiativ som finns inom kommunen och använda gemensamma resurser för att ta fram den bästa helhetslösningen för er som driver företag i Uddevalla kommun.

- Även om den största delen av all kontakt som ni företagare har med kommunen är ärenden kopplat till Samhällsbyggnadsförvaltningen så är det hela kommunens intresse och ansvar att den service vi ger ska vara bra och att kommunikationen med kommunen ska vara enkel, säger Mats Eliasson, Kommunikationschef Uddevalla kommun.

Delprojekt

  1. E-tjänster företagare– Inom det här delprojektet kommer man göra en genomlysning och kvalitetssäkring av de E-tjänster som används mest av kommunens företagare.
  2. Företagssidor på uddevalla.se– Se över, samla och förtydliga den information som finns på uddevalla.se och riktar sig till företagare.
  3. Digital företagslots –Utveckla en digital företagslots som kan svara på frågor och guida företagare rätt bland information och tjänster.
  4. Mina sidor företagare– Ta fram en första version av mina sidor för företagare där man i inloggat läge kan följa pågående ärenden samt hitta information och avslutade ärenden.
  5. Automatiserade beslut– Det här delprojektet ska undersöka möjligheterna till ett automatiserat beslut inom någon av de processer där en ansökan görs till kommunen.
  6. 3D-visualisering av stadsutveckling– Digitalt verktyg för att kunna starta arbetet med att visualisera stadsutvecklingsprojekt, detaljplaner med mera. Detta för att förenkla i dialogen med företag, medborgare och politiker.
  7. Dialoginsatser företagare - Planera och genomföra fysiska dialoginsatser med näringslivet.