Om arbetsmiljö, löner och tillsättning av chefstjänster

Just nu cirkulerar information i media med fokus på arbetsmiljö, löner och tillsättningar av chefstjänster i Uddevalla kommuns ledning. Det förekommer riktad kritik mot arbetsmiljön på samhällsbyggnadsförvaltningen.

stadshusets entré med höstfärgade blommor i förgrunden

Uddevalla kommun vill i samband med detta klargöra en del fakta.

Arbetsmiljö på samhällsbyggnad

Det har framkommit kritik mot arbetsmiljön i media och från fackligt håll som bland annat rör otydligheter i ledarskapet. Exempelvis har brister identifierats när det gäller organisationen av stadsutvecklingsfrågorna. Denna typ av frågor spänner över två förvaltningar - kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen - vilket har gett otydlig ansvarsfördelning och otydlig ledning. Det pågår en dialog med fackliga parter för att komma till rätta med dessa brister. Några av åtgärderna som ska genomföras är att se över roller, förbättra den interna informationen och tydliggöra ansvarsfördelning och uppdrag mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.

Medarbetarenkät till alla

Nu under oktober genomförs en medarbetarenkät internt i Uddevalla kommun som skickas ut till samtliga kommunanställda. Fokus i enkäten är organisatorisk och social arbetsmiljö, samt frågor om kränkande särbehandling, trakasserier, hot och våld samt engagemang. Dessa medarbetarenkäter genomförs regelbundet i kommunen och svaren redovisas till både chefer och anställda på respektive arbetsplats.

Extern part analyserar resultaten från medarbetarenkäten

På förvaltningar med upplevda arbetsmiljöproblem blir det ett extra fokus på medarbetarenkäten, där en extern part kommer användas för att analysera svaren. Alla svar behandlas konfidentiellt och alla svar är anonyma. Indikerar resultaten från enkäten att det behöver ske ett förbättringsarbete tas en åtgärdsplan fram med berörd chef. Den samlade åtgärdsplanen kommer presenteras för kommunledningen.

Vi är lyhörda för våra medarbetare

Kommundirektör Malin Krantz tycker att det är viktigt med en granskande media och säger att det är väsentligt att få alla fakta på bordet för att kunna vidta åtgärder.

- Vi lyssnar på kritiken som framkommit och vill verkligen veta hur situationen är på förvaltningar där det finns arbetsmiljöproblem. Därför behöver vi göra en djupare analys i kommande medarbetarenkät för att få en klar bild. Det är viktigt att vi skapar ett klimat i kommunen där man vågar berätta om hur arbetsmiljön är på sin arbetsplats. Vår värdegrund är öppenhet, respekt och professionalitet och vi är lyhörda för vad våra medarbetare upplever, säger Malin Krantz, kommundirektör.

Utifrån resultatet och den djupare analysen kommer kommunledningen att ta fram en handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö.

- Arbetsmiljön är ett prioriterat område för den politiska majoriteten. Vi fattade därför i våras beslut om ett antal konkreta målsättningar varpå resan mot en god arbetsmiljö redan är påbörjad. Det är dock tydligt att vi därtill behöver göra ytterligare åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Martin Petterson, kommunstyrelsens ordförande.

Tillsättning av chefer och löner

Vad gäller tillsättning av lediga tjänster i kommunen sker alltid en löneförhandling då någon får en ny roll med större ansvar, exempelvis vid tillsättning av chefstjänst. Den här justeringen ingår inte i den ordinarie löneöversynen som sker varje år för alla anställda. Justeringen av lön för nya tjänster påverkar inte heller de pengar som delas ut i den årliga löneöversynen.