Hur påverkas Uddevalla av skredet i Stenungsund?

Med anledning av skredet i Stenungssund och avstängningen av E6 har trafiken på väg 167 i södra Ljungskile och väg 680 förbi Ljungskile centrum ökat avsevärt. Det är en direkt konsekvens av skredet och påverkar fordonstrafiken såväl som gående, cyklister och boende längs sträckan.

Foto från skredet i Stenungsund

Bild från skredet i Stenungsund Foto: Trafikverket

Trafikverket leder primärt om trafiken till E 45 via Trollhättan, väg 44 och väg 678. För att trafiken ska flyta på så bra som möjligt utifrån den situation som nu råder vädjar Trafikverket och Uddevalla kommun till alla att i möjligaste mån välja den rekommenderade omledningsvägen.

Uddevalla kommun och Trafikverket har återkommande dialog och uppföljning kring de vägar som påverkas inom kommunen.

Ansökta åtgärder avslagna

Kort efter raset ansökte Uddevalla kommun till Länsstyrelsen och Trafikverket om en tillfällig hastighetssänkning på sträckan mellan Lyckornamotet och Ljungskilemotet, på väg 680 förbi Ljungskile centrum. Kommunen ansökte även om digitala trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträckan för att varna för övergångsställe och för att visa på vikten av att hålla hastighetsbegränsningar. Åtgärderna avslogs dock av Länsstyrelsen och Trafikverket.

Förtydligad skyltning och mätningar

Inom det kommunala vägnätet, efter södra avfarten från E6 vid Lyckornamotet, har vi förtydligat med skyltning att det är bärighetsklass 2 på Lyckornavägen. Detta för att minska risken att tung trafik väljer fel väg. Det görs också trafikmätningar och geotekniska mätningar samt besiktningar på Lyckornavägen för kontroll och uppföljning.

E6 öppnar under sommaren

Trafikverket meddelade i slutet av april att arbetena fortlöper snabbare än tidplanen och att de räknar med att öppna E6 för genomfartstrafik under sommaren.

Läs mer om trafikomledningen på Trafikverkets hemsida