Hur påverkas Uddevalla av skredet i Stenungsund?

Med anledning av skredet i Stenungssund och avstängningen av E6 har trafiken på väg 167 i södra Ljungskile och väg 680 förbi Ljungskile centrum ökat avsevärt. Det är en direkt konsekvens av skredet och påverkar fordonstrafiken såväl som gående, cyklister och boende längs sträckan.

Foto från skredet i Stenungsund

Bild från skredet i Stenungsund Foto: Trafikverket

Trafikverkets leder primärt om trafiken till E 45 via Trollhättan, väg 44 och väg 678. För att trafiken ska flyta på så bra som möjligt utifrån den situation som nu råder vädjar Trafikverket och Uddevalla kommun till alla att i möjligaste mån välja den rekommenderade omledningsvägen.

Uddevalla kommun och Trafikverket har återkommande dialog och uppföljning kring de vägar som påverkas inom kommunen. Trafikverket gör trafikmätningar och arbetar löpande med trimningsåtgärder som skapar bättre flöde och säkerhet. Utöver det kompletterar kommunen med information och inkomna synpunkter samt lyfter behov av olika åtgärder.

Aktuella åtgärder

Uddevalla kommun kommer att ansöka till Länsstyrelsen om tillfällig hastighetssänkning på sträckan mellan Lyckornamotet och Ljungskilemotet på väg 680 förbi Ljungskile centrum. Kommunen ansöker samtidigt till Trafikverket om tillfälligt varningssystem vid övergångstället från centrum till Lyckorna så att trafikanter varnas med blinkande ljus när någon närmar sig övergångstället. Kommunen ansöker även om hastighetskameror eller digitala hastighetspåminnare på sträckan mellan Lyckornamotet och Ljungskilemotet för att visa på vikten av att hålla hastighetsbegränsningar.

Inom det kommunala vägnätet har vi förtydligat med skyltning, efter södra avfarten från E6 vid Lyckornamotet, att det är bärighetsklass 2 på Lyckornavägen. Detta för att minska risken att tung trafik väljer fel väg. Det görs också trafikmätningar och geotekniska mätningar samt besiktningar på Lyckornavägen för kontroll och uppföljning.

Läs mer om trafikomledningen på Trafikverkets hemsida