Analysen av medarbetarenkäten är klar

Nu har konsultföretaget B-Engaged, som är kommunens leverantör av enkäten, granskat den senaste medarbetarundersökningen i Uddevalla kommun. Analysen är klar och i stora drag ser resultaten bra ut på en övergripande nivå.

Glada personer sitter vid en dator

Nu är analysen av höstens medarbetarundersökning i Uddevalla kommun klar.

Generellt sett visar undersökningen på bra värden för kommunen, det vill säga de ligger på ungefär 70 i medelvärde, vilket är ett resultat som hamnar på grönt. Det är inte särskilt stora skillnader mellan resultaten för olika förvaltningar. Kommunledningskontoret har högre värden än övriga. Kultur- och fritidsförvaltningen har lägre värden än övriga.

93 procent av arbetsplatserna fungerar bra och 7 procent av alla arbetsplatser i kommunen återfinns bland dem som identifierats som grupper med stora förbättringsbehov.

Gemensamma styrkor för alla förvaltningar är att arbetet medarbetarna utför är meningsfullt, och att medarbetarna lär nytt och utvecklas.

Några fokusområden som Uddevalla kommun generellt behöver arbeta vidare med är förtroende för förvaltningsledningen och förtroende för andra avdelningar. Stolthet och vilja att rekommendera Uddevalla kommun som arbetsgivare är ytterligare områden där kommunen har utvecklingspotential.

Hållbart ett helt yrkesliv

- Vi vill att man som kommunanställd är stolt över att arbeta i Uddevalla kommun och vi vill att det skall vara både hållbart och trivsamt att verka här ett helt yrkesliv. Det är vårt fokus i alla åtgärder kopplat till kommunens varumärke, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

- Det är tråkigt att vi inte är mer stolta över att jobba i Uddevalla kommun. Vi behöver bygga stolthet för det vi faktiskt uträttar varje dag för våra invånare, det vi gör är viktigt. Ett annat fokusområde är att höja förtroendet för våra olika förvaltningsledningar i kommunen. Arbetet med dessa frågor är redan påbörjat, säger Malin Krantz, kommundirektör.

Bland annat ska det i kommunens nya styr- och ledningsmodell, som gäller från 2024, ske en mer uppstyrd dialog i chefsleden och medarbetarenkätens resultat ska lyftas in i dialogen. Under 2023 har alla chefer i kommunen utbildats i den nya styr- och ledningsmodellen.

Alla förvaltningschefer analyserar sin förvaltning

Alla förvaltningschefer får nu i uppdrag att göra en egen analys kring sin förvaltning, och se till att handlingsplaner tas fram där det behövs.

- Förutom det övergripande arbete som görs så måste varje förvaltning gå ner på djupet och göra en analys av sitt unika resultat. Samtliga chefer har ett ansvar att titta på sina resultat från medarbetarenkäten tillsammans med sina grupper och sedan lyfta detta med sin chef. I april kommer nästa medarbetarundersökning, då blir det blir en naturlig uppföljning av höstens resultat, säger Ann-Louise Joona, personalchef.

Konsulten har följande rekommendationer

 • Arbeta med att stärka varumärkesarbetet
 • Förbättra och förtydliga kommunikation i chefsleden, förklara orsak till olika beslut som fattas
 • Öka synlighet och närvaro från förvaltningsledningarna. Fysisk närvaro på arbetsplatserna och öppen-dörr-policy.
 • Kommunicera att alla chefer/grupper ska jobba med resultatet från medarbetarundersökningen med stöd av styrkor och fokusområden
 • Kommunicera hur chefer/grupper kan få stöd om de inte klarar att lösa sin situation själva
 • Uppmuntra samarbete mellan chefer och grupper
 • Stöd till de som har särskilt låga värden. Stöd från överordnad chef, HR och företagshälsovård.
 • Ta fram lokala handlingsplaner där behov finns

Läs tidigare nyhet: Medarbetarundersökningen klar - nu börjar analysen

Hela rapporten från B-Engaged (pdf för utskrift) Pdf, 969.2 kB.

Fakta om medarbetarundersökningen

 • Sedan 2020 gör Uddevalla kommun medarbetarundersökningar två gånger per år. En gång under våren och en gång på hösten.
 • Undersökningen innehåller frågor som bland annat behandlar medarbetarengagemang, ledarskap, samarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Enkäten skickas ut till medarbetare i Uddevalla kommun
 • Alla svar är anonyma
 • Svaren sammanställs i själva enkätverktyget och alla som svarat får ta del av svaren för sin förvaltning
 • Tidplan för höstens medarbetarenkät:
 • December – konsultens övergripande analys redovisas i central samverkansgrupp med fackliga parter, samt för kommunstyrelsen
 • Januari – alla chefer ska skicka in sina handlingsplaner till överordnad chef
 • Februari – alla ska ha dialog med sin överordnade chef kring resultat och handlingsplan, förvaltningscheferna ska också redovisa sitt förvaltningsresultat till kommundirektörens ledningsgrupp
 • April – ny medarbetarundersökning