4000 invånare får svara på enkät om förtroende

Just nu genomför Uddevalla kommun en enkät för att undersöka medborgarnas förtroende för kommunen. 4000 slumpmässigt utvalda invånare över 18 år har fått undersökningen utskickad till sig. Enkäten genomförs av institutet Indikator på uppdrag av Uddevalla kommun.

Flygbild över centrala Uddevalla med hustak, Bäveån och Byfjorden rakt fram

Syftet med undersökningen är att kommunens anställda och politiker ska kunna arbeta för ökat förtroende genom öppenhet, transparens och insatser inom de områden som kommunens medborgare prioriterar som särskilt viktiga. Enkäten genomförs nu under några veckor, och en analys av undersökningen väntas vara klar under våren.

Ska vara en kommun att lita på

Förtroendemätningen är ett led i att uppfylla en del av de mål som återfinns i kommunens strategiska plan 2023-2026 som är antagen av kommunfullmäktige. I planen lyfts att Uddevalla kommun ska vara en kommun att lita på. Ett led i det är att medborgarnas förtroende för kommunens ska stärkas.

- Uddevalla kommun har under åren regelbundet deltagit i SCB:s medborgarundersökning. När det gäller medborgarnas förtroende för Uddevalla kommun har vi under lång tid haft sämre resultat än andra kommuner. Vi måste förstå vad som ligger bakom detta för att veta hur vi kan arbeta framåt. Vi vill stärka medborgarnas förtroende för kommunens politiker och kommunens anställda och enkäten som genomförs nu är ett första led i det arbetet, säger Malin Krantz, kommundirektör.

Indikator som tagit fram enkäten i samverkan med kommunen har lång erfarenhet av att genomföra olika typer av förtroendemätningar för offentlig sektor.

Resultaten från enkäten kommer att analyseras och presenteras i en rapport till kommunstyrelsen.