Familjer och socialsekreterare vinnare av nytt arbetssätt i Uddevalla

Utredningsenheten för barn och unga i Uddevalla kommun har framgångsrikt infört och utvärderat sin nya arbetsmodell, FAS Uddevalla. Modellen, som delar upp arbetet i fyra faser, har minskat stress för personalen och förbättrat enhetens effektivitet genom snabbare uppstartstider för ärenden och ökad samverkan mellan enheter.

Två personer pratar med varandra.

Tommy Jensen, enhetschef på socialtjänsten diskuterar den nya arbetsmodellen med sin kollega Emma Olander, enhetschef.

Modellen, som infördes i oktober 2023, syftade till att åtgärda en hög personalomsättning och stressnivå på utredningsenheten.

Fasmodellen, som delar in arbetet i fyra olika faser, har lett till betydande förbättringar i enhetens verksamhet. Enligt en utvärdering som genomfördes i februari 2024 har modellen lett till snabbare uppstartstider för ärenden, ökad samverkan mellan enheter, kortare utredningstider och minskad stress för handläggare.

FAS Uddevalla har gjort det möjligt för personalen att effektivt navigera genom ärenden samtidigt som de lättare säkerställer en röd tråd och minimerar antalet personer som barnet behöver träffa.

– Införandet av FAS Uddevalla har haft en mycket positiv inverkan för barn och familjer, verksamhet och medarbetare. Vi är särskilt glada över att se de minskade stressnivåerna för våra medarbetare, eftersom det är avgörande för att kunna bedriva ett socialt arbete av hög kvalitet på ett hållbart sätt, säger Tommy Jensen, enhetschef på utredningsenheten.

Kommunen planerar att vidareutveckla FAS Uddevalla genom att inkludera genomförandeaktiviteter, vilket kommer att medföra att familjer snabbare får stöd och minska risken för att barn behöver placeras utanför hemmet.

– Vi ser fram emot att ytterligare utveckla FAS Uddevalla för att gynna våra medborgare och skapa en ännu mer effektiv och hållbar socialtjänst. Genom att fortsätta investera i innovativa metoder och ständigt förbättra vårt arbete, strävar vi efter att göra en verklig skillnad i våra medborgares liv, säger Tommy Jensen.

Med FAS Uddevalla har Uddevalla kommun visat att det är möjligt att inte bara förbättra effektiviteten inom det sociala arbetet utan också att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen samtidigt som man sätter medborgarnas behov i främsta rummet.

För mer information, kontakta Tommy Jensen, enhetschef på Socialtjänsten Uddevalla kommun på
E-post: tommy.jensen@uddevalla.se
Tel: 0522-696693