Språkfortbildning som gör skillnad

Språk är nyckeln till en framgångsrik skolgång. Och tack vare ett gediget språkutvecklingsarbete är Uddevalla kommuns förskolor och skolor bättre rustade för att möta elevernas språkliga behov.

På en gemensam kompetensutvecklingsdag 15 mars delade all pedagogisk personal med sig av sina erfarenheter av arbetet som har involverat 58 förskolor och skolor.

Lärare som hjälper barn

En kompetensutvecklingsinsats har gett pedagoger fler och bättre verktyg till att få eleverna mer språkligt aktiva i klassrummet.

Förvaltningschef Staffan Lindroos inledningstalade digitalt tillsammans med projektets övergripande koordinator och processledarna från förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

- Språk är nyckeln till en framgångsrik skolgång, till att kunna välja sin framtid och bli en del av samhället, sa Staffan Lindroos. Nu är vi ännu bättre rustade till att möta barn och elever utifrån deras behov.

Var fjärde invånare har berörts av projektet

Med så många verksamheter och enheter inblandade har insatserna haft stor möjlighet att göra skillnad för många barns och elevers undervisning. Astrid Nyberg, projektets processledare på Vuxenutbildningen, redovisade under den gemensamma uppstarten hur stor genomslagskraften blir när alla arbetar mot samma mål.

- 1370 personal och 58 förskolor och skolor har deltagit i kompetensutvecklingsarbetet, berättade Astrid Nyberg. Vi har räknat ut att det här utvecklingsarbetet har påverkat var fjärde invånare i kommunen!

Insatserna har gjort eleverna mer språkligt aktiva i klassrummet

Under resten av förmiddagen träffades personalen i olika konstellationer på förskolor och skolor för att lyfta framgångsrika exempel och berätta om hur insatserna påverkat deras undervisning och barnens och elevernas lärande. Grundskolans processledare Hülya Basaran berättar att många lärare förfinat och fördjupat metoder som ökar elevernas möjligheter att få använda språket på olika sätt under skoldagen.

- Lärarna har gjort ett gott språkutvecklande arbete ännu bättre, säger Hülya Basaran. Många lärare upplever att deras verktygslåda har fyllts på med verktyg som aktiverar eleverna språkligt i högre grad än tidigare.

Personalen fick dokumentera sina diskussioner och avslutningsvis även göra en utvärdering. Det kommer att användas till en slutrapport till Skolverket senare i vår. Kristina Marjanovic, som har funktionen koordinator/central processledare, berättar att snart väntar arbete för att ytterligare etablera arbetssätten i det vardagliga arbetet på enheterna.

- Tanken är att det påbörjade arbetet ska vara långsiktigt. Varje förskola och skola ska efter insatsens slut arbeta med fortsatt implementering utifrån en språkplan. Det arbetet följs sedan upp genom så kallade resultatdialoger i förvaltningens kvalitetsarbete, säger Kristina Marjanovic.

Om utvecklingsarbetet Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers utbildning

Våren 2021 fick Uddevalla kommun frågan från Skolverket om kommunens förskolor och skolor ville delta i ett utvecklingsarbete kring riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers utbildning. Kommunen tackade ja till det erbjudandet och ingår, tillsammans med andra utvalda kommuner, i ett nationellt nätverk.

Under två år har kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt pågått för all pedagogisk personal i kommunen, från förskola upp till vuxenutbildning. Innehållet har baserats på vilka behov som varje skola har haft och till största del utgått från ett studiematerial från Skolverket som erbjuder kompetensutveckling i bland annat kommunikation, flerspråkighet, läsning och begreppsutveckling.

Den gemensamma inramningen för alla pedagoger oavsett arbetsplats har bestått av att utsedda lärledare på enheterna har drivit det kollegiala lärandet under strukturerade former. Till hjälp har projektet haft ett gemensamt digitalt verktyg, LoopMe, som har använts till att samla individuella reflektioner och dokumentation.

Skolverkets inblandning i projektet sträcker sig till och med våren 2024.