Så kan kulturen skapa en levande stadskärna

Gallionen blir ny mötesplats i centrum, Kulturstråket på Kungsgatan utvecklas och Kulturskolan rustas upp. Det är några av de förslag från den politiska majoriteten som kommunstyrelsen ska ta ställning till i nästa vecka. Syftet är att tillgodose kulturens behov och samtidigt skapa en levande stadskärna.

En gruppbild på glada personer, man ser en bild med Uddevallabron och texten Så kan kulturen skapa en levande stadskärna

Den politiska majoriteten vill satsa på kultur och skapa en levande stadskärna. I bild syns kommunstyrelsens ordförande Martin Pettersson (SD), samt gruppledarna Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD) och Gösta Dahlberg (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Henrik Sundström (M) och gruppledare John Alexandersson (SD).

- Vi vill låta kulturen få ta mer plats i centrum och fylla Kungsgatan med mer liv och rörelse. Det här är åtgärder som vi vill göra för att möta kulturens behov i Uddevalla. Istället för att bygga ett nytt medborgarhus vill vi göra ett antal förändringar som inte blir lika kostsamma, säger Gösta Dahlberg, gruppledare för Moderaterna och ordförande för kultur och fritidsnämnden.

- Vi tar hand om och bevarar våra unika kulturmiljöer, samtidigt som vi fyller dem med attraktiva verksamheter som lockar människor att vistas i centrum. I och med detta ger vi kulturen förutsättningar att ta del av dessa miljöer, säger John Alexandersson, gruppledare för Sverigedemokraterna och förste vice ordförande i kultur och fritidsnämnden.

- Stadsbiblioteket får i Gallionen ett mycket centralt läge med god utvecklingspotential, och samtidigt fyller vi de lokaler som idag står tomma. Vi tror att detta kommer att gynna både kulturutövare, invånare, näringsidkare och besökare. Jag ser det som de första stegen i arbetet med att lyfta stadskärnan, säger Ann-Charlott Gustafsson, gruppledare Uddevallapartiet.

- Vi är ansvarsfulla med skattebetalarnas pengar samtidigt som vi månar om att ha en god totalekonomi i kommunen. Genom att vårda och bevara våra egna fastigheter och samverka med det lokala näringslivet tar vi ekonomiskt ansvar och gör en satsning som kommer kommuninvånarna till godo, säger David Sahlsten, gruppledare Kristdemokraterna.

I förslaget ingår även en renovering av Stadshuset, fortsatt hyra av Stadsbibliotekets nuvarande lokaler på Södergatan, samt utflyttning från Kulturhuset Bastionen på Bastionsgatan.

Förslagen i korthet

  • Gallionen blir en ny och modern mötesplats i centrum genom att Stadsbiblioteket flyttar in med all sin verksamhet. Kommunen vill teckna hyresavtal med fastighetsägaren för en 3 000 kvadratmeter stor lokal i markplan som kommer att byggas om för att passa bibliotekets behov. Stadsbiblioteket kommer att moderniseras och bli en given mötesplats.

  • Kulturstråket på Kungsgatan ska utvecklas. Kulturstråket är ett samlingsnamn för Studio 32 och Lotcen. Kommunen ska hyra fastigheten Krummedike 26 (tidigare biograf Frideborg) av nuvarande fastighetsägare, och genomföra renovering och ombyggnation av fastigheten. I och med detta skapas en öppen och tillgänglig scen i Uddevalla.

  • Kulturskolan ska rustas upp i största möjliga mån vad gäller ventilation och tillgänglighet. Det är ett stort värde i att behålla en historisk byggnad och miljö. Vissa åtgärder har redan genomförts i Kulturskolan, men det är en utmaning att anpassa en 100 år gammal byggnad till dagens moderniseringar.

  • Utvecklingen av Kulturstråket innebär en förstärkning av kulturlivet i centrum. De verksamheter som idag finns i Kulturhuset Bastionen erbjuds möjligheten att flytta in till ett mer attraktivt läge i Kulturstråket.

  • Det är viktigt att centralt belägna lokaler används och inte står tomma. Därför vill kommunen fortsatt hyra Stadsbibliotekets nuvarande lokaler på Södergatan även efter att Stadsbiblioteket flyttat ut därifrån. Vilken typ av verksamhet som kommer att flytta in i lokalerna är inte klart, men renovering eller ombyggnation kan bli aktuellt.

  • Stadshuset behöver framtidssäkras. Stort fokus kommer att läggas på energibesparande åtgärder samt personalens arbetsmiljö. Ventilation och värme moderniseras och blir mer miljöeffektivt.

  • Förslagen ovan kommer att ske i dialog med personal, fackliga företrädare, samt i förekommande fall i dialog med kommuninvånarna.

Kommunstyrelsen kommer att diskutera förslagen under sitt möte den 27 september. Det är sedan kommunfullmäktige som kommer att fatta det slutliga beslutet om kulturen i Uddevalla centrum den 11 oktober.

Presentation från den politiska majoriteten (pdf för utskrift) Pdf, 1002.5 kB.