Vad är viktigt för dig som bor på landsbygden?

Bor du på landet och har en fråga som du vill lyfta till kommunen? Under våren kommer tre landsbygdsdialoger att genomföras som syftar till att öka dialogen mellan alla som bor på landsbygden och Uddevalla kommun. Vad är viktigt för dig som bor på landet?

en illustration med traktor, landsbygd, en ko, ett hus, en buss, ett tåg, ett rådjur och granar samt två pratbubblor som är tomma

Välkommen till våra landsbygdsdialoger!

- Kommunens medborgardialoger har som oftast bärighet på stora projekt i centrala staden. Jämförelsevis små frågor kan dock ha högre betydelse och relevans för oss som bor och verkar på landsbygden. Vi vill ha en levande landsbygd i Uddevalla och en grund för detta är att ha former för dialog i hela vår kommun, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Landsbygdsrådet.

I april planeras för tre dialoger där du som bor på landet kan medverka och komma med idéer, synpunkter eller ställa frågor. En dialog kommer att ske i området Bokenäset-Skredsvik-Hogstorp-Herrestadsfjället, en dialog i Ljungskile- Forshälla och en dialog i Lane-Ryr. Då har du som invånare möjlighet att delta på plats.

Alla som känner sig berörda av frågor som rör den aktuella kommundelen är välkomna. Man måste alltså inte bo i kommundelen för delta i dialogen.

Första landsbygdsdialogen i Ljungskile-Forshälla

Den allra första landsbygdsdialogen sker i området Ljungskile-Forshälla.

Tid och plats: Ljungskilegården torsdag 11 april klockan 18.00-20.30. Vi bjuder på korv och bröd med kaffe från klockan 18, mötet startar 18.30.

Vi informerar och bjuder in till dialog om följande ämnen:

  • Skolskjutsar
  • Gång och cykelvägar
  • Infrastruktur och kollektivtrafik
  • Planer och utveckling av Ljungskile

Tjänstepersoner och politiker finns med på mötet som har kunskap om dessa ämnesområden. Landsbygdsdialogen sker i samarbete mellan Uddevalla kommun och Ljungskile samhällsförening.

Har du en fråga du vill ta upp på en landsbygdsdialog?

Under en dialog finns politiker samt personal från Uddevalla kommun med olika kompetenser på plats. Även lokala föreningar, företagare och eventuellt representanter för statliga myndigheter kan delta.

Vilka ämnen som ska tas upp på dialogerna bestäms till stor del innan mötet, så att rätt personer finns på plats och kan svara på frågor. Om du har en fråga du vill lyfta till en dialog, så kan du kontakta den förening i Landsbygdsrådet som företräder ditt geografiska område.

Nystartat Landsbygdsråd genomför dialogerna

Det är det nystartade Landsbygdsrådet som har en viktig roll i att planera och genomföra landsbygdsdialogerna, och även sammanställa resultatet och följa upp förslag och idéer.

Landsbygdsrådet består av representanter från föreningslivet som kommer från de tre geografiska områdena: Bokenäset – Skredsvik – Hogstorp - Herrestadsfjället, Ljungskile - Forshälla samt Lane-Ryr. Det är Bokenäsets framtid, Ljungskile samhällsförening och Lane-Ryrs bygdegårdsförening som har det samordnande ansvaret för föreningarna i respektive område. Om du har en fråga du vill lyfta till en av vårens landsbygdsdialoger, så är det dessa föreningar du ska vända dig till.

I Landsbygdsrådet ingår också tre politiker från Uddevalla kommun. De tre politikerna är Martin Pettersson (SD), kommunstyrelsens ordförande, Stig Olsson (KD), ersättare i kommunfullmäktige och Anna-Lena Heydar (S), ledamot i kommunfullmäktige. Martin Pettersson är ordförande för Landsbygdsrådet.

Fakta / Landsbygdsrådet

  • Landsbygdsrådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen och rådet träffas två gånger per år.
  • Landsbygdsrådet har en viktig roll i att planera och genomföra landsbygdsdialogerna, och även sammanställa resultatet och följa upp förslag och idéer.
  • Det fattas inga beslut i landsbygdsrådet, men rådet kan se till att frågorna kommer vidare i kommunen och hamnar hos rätt nämnd.
  • Ett rådgivande organ innebär att man tar upp olika frågor, informerar, ger synpunkter och för en dialog.

Mer information om

Landsbygdsdialoger

Landsbygdsråd