Ny del av Skafterödsvägen börjar byggas i augusti

I början av augusti startar arbetet med att göra en ny asfalterad tillfartsväg till Hälle nya förskola som ska byggas vid toppen av Hälle i Ljungskile. Den nya tillfartsvägen är en del av Skafterödsvägen och byggs från Åsvägen och upp på höjden. Sammanlagt är det cirka 200 meter ny väg som ska anläggas.

Skafterödsvägen, sett från Åsvägen. En grusväg med skogspartier på båda sidor om vägen.

Den nya sträckningen av Skafterödsvägen kommer att gå väster om nuvarande väg (till höger i bild).

Den nya delen av Skafterödsvägen blir asfalterad, får ny belysning och nya VA-ledningar. En gång- och cykelväg kommer också att byggas parallellt med vägen från Åsvägen fram till förskolan.

Innan semestern startar förberedande arbeten med att fälla en del träd som växer på kommunens mark. Sträckningen av den nya delen av Skafterödsvägen kommer att gå väster om den befintliga vägen, genom ett skogsparti.

Just nu pågår upphandling av entreprenör som ska utföra arbetet med vägen. Den nya delen av Skafterödsvägen ska vara färdigbyggd till årsskiftet 2021/22.

- Vi räknar med att ha en entreprenör på plats innan semestern, vilket innebär att arbetet med den nya vägen kan starta kring vecka 30-31. Inledningsvis kommer vi att behöva spränga bort en hel del berg för att få en tillfartsväg med rätt lutning, säger Birgitta Andersson, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.

De bergmassor som sprängs bort kommer att forslas bort. Endast en mindre del av bergmassorna kommer att användas vid bygget av vägen och förskolan. Det innebär att det kommer att bli en del tunga transporter till och från arbetsområdet under byggtiden.

Det planeras även för en anslutande gång- och cykelväg från Skafterödsvägen längsmed Åsvägen. Den ska knytas samman med befintlig gång- och cykelväg som idag slutar mellan Kattfotsvägen och Prästkragevägen.

I veckan fick närboende informationsbrev om bygget av den nya delen av Skafterödsvägen.

Den nya förskolan på Hälle ska byggas av fastighetsbolaget Hemsö. Kommunen ansvarar för att förbereda tomtmarken genom rivning av befintliga bostadshus, samt att bygga tillfartsväg till förskolan.

Läs tidigare nyhet Rivning av två hus på tomten för nya Hälle förskola

Karta som visar ny sträckning av Skafterödsvägen

Den nya sträckningen av Skafterödsvägen kommer att gå enligt rosa markering i kartan. (Klicka för pdf för utskrift)