Delårsrapport augusti 2023 för Uddevalla kommun

Prognosen för helåret 2023 pekar mot ett överskott på 135 mkr

Efter tidigare år med stark ekonomi har förutsättningarna ändrats markant för 2023. Inflationen har ätit upp en stor del av de senaste årens intäktsökningar. Sammantaget innebär det en fortsatt stor osäkerhet kring de långsiktiga effekterna för den kommunala verksamheten och ekonomin. Kommunens resultat påverkas på kort sikt av en relativt god tillväxt av skatteintäkter och statsbidrag, men med kraftigt ökade pensionskostnader jämfört med tidigare år. Den stora ökningen av pensionskostnaderna beror på inflationen och indexkompensation av pensionspremier. Trots detta är prognosen för året ett resultat som kan bli 135 mkr bättre än det budgeterade nollresultatet.

Resultat t.o.m. augusti

Kommunens resultat till och med augusti visade ett överskott på 137 mkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på 30 mkr för perioden. Budgetavvikelsen uppgick till 107 mkr och avvikelsen berodde på följande. Nämndernas samlade resultat mot budget på 18 mkr. Skatter och generella statsbidrag gav en avvikelse på 108 mkr mot budget. Finansnettot avvek med 15 mkr för perioden och övrigt kommunövergripande gav en budgetavvikelse på -34 mkr

De allra flesta nämnderna hade en positiv budgetavvikelse för perioden. Största avvikelsen hade kommunstyrelsen med 25 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden hade en negativ budgetavvikelse med -11 mkr och Socialnämnden hade en budgetavvikelse på -8 mkr.

Resultatet för kommunkoncernen (dvs inklusive bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgick till 217 mkr. Förutom kommunens resultat på 137 mkr uppgick resultatet för UUAB-koncernen till 25 mkr, Uddevallahem 51 mkr, HSB´s stiftelse Jakobsberg 3 mkr och övriga företag 1 mkr. Av bolagen inom UUAB koncernen redovisar koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda resultatet på 23 mkr.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgick till 466 mkr och kommunkoncernens till 711 mkr. Merparten av koncernföretagens investeringar gjordes inom Uddevalla Vatten AB och Uddevalla Energi AB.

Invånarantal

Invånarantalet har hittills under året ökat med 27 personer och uppgår i slutet av augusti till 57 309 invånare.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunens resultat är 135 mkr att jämföra med ett budgeterat resultat på 0 mkr. Resultatet innehåller en jämförelsestörande post på 8 mkr så budgetavvikelse exklusive jämförelsestörande poster är 127 mkr. Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat överskott på 5 mkr. I nämndernas prognosticerade resultat finns avvikelser hos kommunstyrelsen med 11 mkr, socialnämnden med 10 mkr, samhällsbyggnadsnämnden -14 mkr, barn- och utbildningsnämnden bedöms hamna på -4 mkr och kultur och fritidsnämnden prognostiserar 2 mkr.

I övrigt finns det kommunövergripande medel som ger en nettoavvikelse på 130 mkr. Det är skatteintäkter och generella statsbidrag som påverkar den positiva avvikelsen allra mest med 188 mkr. En del av de övriga budgeterade posterna ger också överskott då det inte kommer att förbrukas under året som exempelvis avsatta budgetmedel för Rimnersbadet. I motsats till de prognosticerade överskotten ger pensionskostnaderna en stor negativ avvikelse med -114 mkr.

Årsprognosen för kommunkoncernen är 217 mkr att jämföra med budgeterade 165 mkr. Det ger en budgetavvikelse på 52 mkr som till största del beror på Uddevalla kommuns prognosticerade budgetavvikelse.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 727 mkr och kommunkoncernens till 1 200 mkr.

Pressmeddelande (pdf för utskrift) Pdf, 117.9 kB.

För mer information kontakta gärna:

Martin Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0522–69 61 01
e-post: martin.pettersson@uddevalla.se

Bengt Adolfsson
Ekonomichef
Telefon: 0522–69 60 15
e-post: bengt.adolfsson@uddevalla.se