Preliminärt årsbokslut 2023 för Uddevalla kommun

Uddevalla kommuns preliminära resultat för 2023 är 114 mkr

Resultatet för 2023 blev 114 mkr bättre än budget

Det preliminära resultatet för 2023 uppgår till 114 mkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på 0 mkr. Efter tidigare år med stark ekonomi ändrades förutsättningarna markant för 2023. Inflationen åt upp en stor del av de senaste årens intäktsökningar. Sammantaget innebär det en fortsatt stor osäkerhet kring de långsiktiga effekterna för den kommunala verksamheten och ekonomin. Kommunens resultat påverkas på kort sikt av en relativt god tillväxt av skatteintäkter och statsbidrag, men med kraftigt ökade pensionskostnader jämfört med tidigare år. Den stora ökningen av pensionskostnaderna beror på inflationen och indexkompensation av pensionspremier.

Nämndernas resultat 48 mkr bättre jämfört med budget

Kommunens totala budgetavvikelse uppgick till 114 mkr, det förklaras med nämndernas samlade budgetavvikelse på 48 mkr. Centralt oförbrukade medel gav en budgetavvikelse på 79 mkr och avsåg bland annat lägre arbetsgivaravgifter och driftreserv för Rimnersbadet. Finansnettot hade en positiv avvikelse på 14 mkr. Dessutom avvek skatteintäkter och generella statsbidrag med 139 mkr mot budget. Budgetavvikelsen för pensionerna (inklusive förtidsinlösen på 39 mkr) blev -166 mkr.

De flesta nämnderna har en positiv budgetavvikelse för perioden. Största avvikelsen har kommunstyrelsen med 25 mkr, Socialnämnden med 18 mkr, Barn och utbildningsnämnden 13 mkr och Kultur och fritid 6 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse med -17 mkr.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgår totalt till 751 mkr för året.

Under året invigdes Uddevallas nya Brandstationen och Rimnersvallen. Byggnationen av Uddevallas nya simhall Rimnersbadet pågår och kommer färdigställas under 2024.

Pressmeddelande Pdf, 127.9 kB.

För mer information kontakta gärna:

Martin Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0522–69 61 01
e-post: martin.pettersson@uddevalla.se

Bengt Adolfsson
Ekonomichef
Telefon: 0522–69 60 15
e-post bengt.adolfsson@uddevalla.se