Företagsspåret

Ett bättre företagsklimat i Uddevalla är en viktig fråga för Uddevalla kommun och vi arbetar med frågan både på politisk- och tjänstemannanivå. Som ett steg i detta genomförs nu projektet Företagsspåret vars syfte är att öka och förenkla servicen till kommunens företag.

Målet med projektet är att genomföra ett antal utvecklingsinsatser för att underlätta företagens kontakt med kommunen. Även om den huvudsakliga målgruppen är företagare så kommer flera av de insatser och aktiviteter som görs inom projektet även komma till nytta för kommunens övriga medborgare. Projektet pågår fram till maj 2024.

Delprojekt

Företagsspåret består av ett antal delprojekt med den gemensamma målsättningen att ge bättre och enklare service till kommunens företag. Läs mer om de olika delprojeten nedan.

Inom delprojektet E-tjänster företagare kommer vi göra en genomlysning av de e-tjänster som används mest av er företagare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har idag cirka 70 stycken blanketter och e-tjänster publicerade på uddevalla.se och många av dessa används flitigt av kommunens företagare. Med det här arbetet vill vi höja kvaliten på kommunens e-tjänster och underlätta för er som använder dem.

E-tjänster som ingår i delprojektet:

  • Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov
  • Ej bygglovspliktiga åtgärder
  • Ansökan om förhandsbesked
  • Anlägga avlopp
  • Anmälan om värmepump
  • Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

Inom delprojekt Företagssidor på kommunens webbplats ser vi över och uppdaterar informationen till företagare på kommunens webbplats (uddevalla.se). Detta gör vi för att underlätta för er företagare och medborgare som söker information den vägen.

Inom delprojektet Digital företagslots tar vi fram en digital AI-chatbot som kan svara på frågor och lotsa företagare rätt bland information och tjänster utifrån era behov.

Genom den digitala företagslotsen ska det också vara enkelt att boka möten med kommunens Fysisk företagslots.

Läs mer om vår Företagslots här

Som ett steg i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för företagen har Uddevalla kommun anställt en (fysisk) Företagslots.

Företagslotsen har en samordnande funktion i företagsfrågor på myndighetsavdelningen och kommer bland annat arbeta med att lyssna av, förklara och guida företag i myndighetsfrågor.

Företagslotsen är även ansvarig för delprojektet Dialoginsatser företagare inom Företagsspåret. I delprojektet planeras och genomförs dialogträffar för kommunens företagare.

Läs mer om vår Företagslots här

Inom delprojektet Mina sidor ska vi ta fram och lansera en första version av Mina sidor (inloggat läge) för företagare. På Mina sidor ska kommunens företagare kunna logga in med e-legitimation och följa pågående ärenden samt hitta information om avslutade ärenden.

Inom delprojektet Automatiserade beslut ska vi undersöka möjligheten till ett automatiserat beslut inom någon av de processer där företagare gör en ansökan till kommunen.

Inom delprojektet 3D-visualisering stadsutveckling ska vi införskaffa ett digitalt verktyg/plattform för att kunna starta arbetet med att visualisera olika projekt och planer.

Genom att på ett bättre och tydligare sätt kunna visa kommunens visioner förenklas dialogen med er företagare och medborgare i samhällsbyggnadsprojekt, samråd med mera.

Förslag på sidor