Regler för sekretess

Vissa kommunala handlingar är hemliga för att skydda enskilda människors personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga). 

En sekretessmarkering ska innehålla uppgifter om vilken lagparagraf som är tillämpad, vilken myndighet som utfärdat sekretessen och vilket datum markeringen är gjord. Det är den kommunala myndighet som har handlingen som har att avgöra vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas utifrån reglerna i offentlighets- och sekretesslagen.

Om kommunen inte vill lämna ut en handling för att den är sekretessbelagd har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Kommunen ska informera dig om hur du överklagar.

Tjänstemän inom kommunen har tystnadsplikt i sekretessärenden och får normalt inte vidarebefordra uppgifter från dokument som är sekretessbelagda.

Förslag på sidor