Barnkonventionen

FN:s barnkonvention blev svensk lag den 1 januari 2020. Grundprincipen är att alla barn har egna rättigheter och att barnet är en egen individ. Barn definieras som varje människa under 18 år.

Stat, regioner och kommuner ska säkerställa de rättigheter barnet har enligt konventionen. Även privata aktörer som utför tjänster åt stat, kommun och region är skyldiga att följa konventionen. Exempelvis fristående skolor och sjukvårdsinrättningar.

Kort om artiklarna i barnkonventionen

Barnkonventionen fastslår varje barns rättigheter och statens ansvar i 54 artiklar. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. Alla övriga artiklar utgår ifrån dem.

  • Artikel 2: Om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
  • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
  • Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Mer info om barnkonventionen på barnombudsmannens webbplats: Barnombudsmannen - Barnombudsmannen

Vill du som ung vara med och påverka?

Vi vill veta vad du tycker! Uddevalla Ungdomsfullmäktige är ett sätt för dig som är mellan 13-19 år att påverka olika frågor i kommunen. Om du blir vald som representant kan du vara med och tycka till om olika förslag, både från kommunen och invånarna. Ungdomsfullmäktige ska fungera som en remissinstans, dvs. se till så att ungas perspektiv finns med i beslut som fattas. Läs mer om ungdomsfullmäktige här: Ungdomsfullmäktige - Uddevalla kommun

Vill du lära dig mer om dina rättigheter?

På sidan Mina rättigheter finns info som är skriven för barn i olika åldrar. Du kan också läsa mer om hur du gör när du har det jobbigt

 

Förslag på sidor