Nationella minoriteter

I Sverige finns fem nationella minoritetsgrupper: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samerna har också även särskild ställning som urfolk.

Minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett gemensamt nationellt uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen. I uppdraget ingår också att genom rådgivning, information och liknande verksamhet bistå myndigheter vid tillämpning av lagen.  

Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt bevara och utveckla de historiska minoritetsspråken.

Förvaltningsområde för finska

Uddevalla tillhör förvaltningsområde för finska språket sedan 2013. Det betyder att du som är finsktalande har flera särskilda rättigheter.

Rätt till service på finska
Du har rätt att använda finska i dina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen i enskilt ärende där kommunen är beslutsfattare. Du har också rätt till skriftlig översättning av beslut och motivering.

Rätt till förskola på finska
Lagen ger dig som föräldrar rätt att få förskola till dina barn helt eller till väsentlig del på finska. Mer information kan du få genom att kontakta kommunens förskolekontor.

Rätt till äldreomsorg på finska
Inom äldreomsorgen har du rätt till äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Det finns ett äldreboende i kommunen som har finsktalande personal. Information om boendefrågor kan du få genom våra biståndshandläggare. Om du eller din anhörig önskar service på finska kan du kontakta minoritetskonsulent, tel. 0522 - 69 61 39 eller ringa till kommunens växel, 0522-69 60 00.

Modersmålsundervisning
Den 1 juli 2015 trädde ändringar i skollagen i kraft som innebär att elever som tillhör de nationella minoriteterna har utökad rätt till undervisning i modersmål. Tidigare krävdes att du som elev skulle ha en vårdnadshavare som hade språket som modersmål och att du skulle ha grundläggande kunskaper i språket. Nu räcker det att du tillhör minoritetsgruppen. Undervisning i finska ska erbjudas även om det endast är en elev som vill läsa språket.

Kultur
Föreningar kan söka kulturstöd för programverksamhet som ”stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur”. 

Finskspråkiga sidor på hemsidan
Översatt information finns om bland annat förskolor och skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Information finns också om kultur- och fritid, om stadens organisation och om hur den styrs.

Lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Vid årsskiftet trädde även ändringar i skollagen (2010:800) i kraft vad gäller förskola på nationella minoritetsspråk samt ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) gällande personal med kunskaper i minoritetsspråken.

Läs mer om lagändringen och vad den innebär för kommuner

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00