Nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter med sina respektive minoritetsspråk:

  • samer och samiska
  • sverigefinnar och finska
  • tornedalingar och meänkieli
  • romer och romani chib
  • judar och jiddisch

Att tillhöra en nationell minoritet innebär vissa rättigheter, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Det här har du rätt till

Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd åt de nationella minoriteterna och stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt, och de har särskilda rättigheter vad gäller modersmålsundervisning.

Du som är en del av en nationell minoritet har rätt till:

  • information om din rätt att använda ditt minoritetsspråk
  • information om dina rättigheter på ditt språk.
  • inflytande och dialog med kommunen i frågor som rör dig, ditt språk och din kultur

I Sverige tillämpas principen om självidentifikation för att avgöra vem som tillhör en nationell minoritet. Det betyder att det är individen själv som bestämmer om hen vill ingå i en, eller flera, nationella minoritetsgrupper eller inte.

Läs mer om modersmålsstöd och modersmålsundervisning i förskola och skola Uddevalla kommun

Särskilda rättigheter för finsktalande i Uddevalla kommun

Uddevalla tillhör förvaltningsområde för finska språket sedan 2013. Det betyder att du som har finsk anknytning har flera särskilda rättigheter.

Rätt till service på finska

Du har rätt att använda finska i dina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen i enskilt ärende där kommunen är beslutsfattare. Du har också rätt till skriftlig översättning av beslut och motivering.

Rätt till förskola på finska

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger dig som förälder rätt att få förskola till dina barn helt eller till väsentlig del på finska. Mer information hittar du här eller genom att kontakta kommunens förskolekontor.

Rätt till äldreomsorg på finska

Inom äldreomsorgen har du rätt till äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Det finns ett äldreboende i kommunen som har finsktalande personal. Information om boendefrågor kan du få genom våra biståndshandläggare. Om du eller din anhörig önskar service på finska kan du kontakta minoritetskonsulent, telefon 0522 - 69 60 08 eller ringa till kommunens växel, 0522-69 60 00.

Modersmålsundervisning

Elever som tillhör de nationella minoriteterna har utökad rätt till undervisning i modersmål. För att få modersmålsundervisning på finska räcker att du tillhör minoritetsgruppen, det vill säga har finsk anknytning. Undervisning i finska ska erbjudas även om det endast är en elev som vill läsa språket. Läs mer om modersmålsundervisning

Kulturstöd

Föreningar kan söka kulturstöd för programverksamhet som ”stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur”. Har du en förening som du vill söka kulturstöd för, hör av dig till minoritetskonsulenten, telefon 0522 - 69 60 08.

Finskspråkiga sidor på uddevalla.se

Översatt information finns om bland annat förskolor och skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Information finns också om kultur- och fritid, om stadens organisation och om hur den styrs. Du hittar informationen på finska här


Förslag på sidor