Delårsrapport april 2023 för Uddevalla kommun

Prognosen för helåret 2023 pekar mot ett överskott på 26 mkr

Efter ett år med stark ekonomi har förutsättningarna ändrats markant för 2023. Kommunens resultat påverkas på kort sikt av en relativt god tillväxt av skatteintäkter och statsbidrag, men med kraftigt ökade pensionskostnader jämfört med tidigare år som beror på inflation och indexkompensation av pensionspremier. Prognosen för året visar på ett resultat som kan bli bättre än det budgeterade nollresultatet.

Ett fortsatt osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland annat energi och livsmedel, ökade pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling har präglat inledningen av 2023. Inflationen har ätit upp en stor del av senaste årens intäktsökningar. Sammantaget innebär det en fortsatt stor osäkerhet kring de långsiktiga effekterna för den kommunala verksamheten och ekonomin.

Resultat t.o.m. april

Kommunens resultat till och med april visar ett underskott på - 60 mkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på -74 mkr för perioden. Budgetavvikelsen uppgår till 14 mkr och avvikelsen beror på följande. Nämndernas samlade resultat mot budget på 6 mkr. Övrigt kommunövergripande ger en avvikelse med
-23 mkr som bland annat beror på högre pensionskostnader. Skatter och generella statsbidrag ger en avvikelse på 32 mkr mot budget. Finansnettot avviker med -1 mkr för perioden.

De allra flesta nämnderna har en positiv budgetavvikelse för perioden. Största avvikelsen har kommunstyrelsen med 13 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse med -10 mkr.

Resultatet för kommunkoncernen (dvs inklusive bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgår till -1 mkr. Förutom kommunens resultat på -60 mkr uppgår resultatet för UUAB-koncernen till 40 mkr, Uddevallahem 18 mkr och HSB´s stiftelse Jakobsberg 1 mkr. Av bolagen inom UUAB koncernen redovisar koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda resultatet på 46 mkr.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår till 226 mkr och kommunkoncernens till 338 mkr. Merparten av koncernföretagens investeringar återfinns inom Uddevalla Vatten AB och Uddevalla Energi AB.

Invånarantal

Invånarantalet har hittills under året ökat med 30 personer och uppgår i slutet av april till 57 314 invånare.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunens resultat är 26 mkr att jämföra med ett budgeterat resultat på 0 mkr. Resultatet innehåller en jämförelsestörande post på 1 mkr så budgetavvikelse exklusive jämförelsestörande poster är 25 mkr. Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott på -2 mkr. I nämndernas prognosticerade resultat finns avvikelser hos kommunstyrelsen med 9 mkr, socialnämnden med 10 mkr, samhällsbyggnadsnämnden -14 mkr, barn- och utbildningsnämnden bedöms hamna på -7 mkr, kommunfullmäktige -1 mkr och kultur och fritidsnämnden prognostiserar att hålla budget.

I övrigt finns det kommunövergripande medel som ger en nettoavvikelse på -85 mkr. Det är de höga pensionskostnaderna som påverkar den negativa avvikelsen mest. En del av de budgeterade posterna ger överskott då de inte kommer att förbrukas under året som exempelvis avsatta budgetmedel för Rimnersbadet. Skatteintäkter och generella statsbidrag ger en avvikelse på 95 mkr och finansnettot 18 mkr.

Årsprognosen för kommunkoncernen är 120 mkr att jämföra med budgeterade 165 mkr. Det ger en budgetavvikelse på -45 mkr som till största del beror på Uddevalla Energi AB´s beräknade budgetavvikelse.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 786 mkr och kommunkoncernens till 1 304 mkr.

Pressmeddelande (pdf för utskrift) Pdf, 108.5 kB.

Delårsrapporter

För mer information kontakta gärna:

Martin Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0522–69 61 01
e-post: martin.pettersson@uddevalla.se

Bengt Adolfsson
Ekonomichef
Telefon: 0522–69 60 15
bengt.adolfsson@uddevalla.se