Modersmål, hemspråk

Undervisning

Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som lärs in och som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns och elevers språk, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.

I modersmålsundervisningen får eleven möjlighet att samtala, lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Detta stärker barnets självkänsla och identitet. Modersmålet är nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, traditioner och mycket annat som hjälper barnet att känna sina rötter.

Förskolan

Enligt förskolans läroplan ska alla barn med ett annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket med förskolans medverkan. Förskolan ska även sträva efter att varje barn får utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål och svenska.

Barn utvecklar sina språk i vardagsaktiviteterna. Den ordinarie personalen på förskolan ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov.

Finskt förvaltningsområde

Uddevalla kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att du som har finsk anknytning har rätt till förskola för ditt barn, helt eller delvis, på finska. Finsk anknytning kan exempelvis innebära:

  • född i Finland eller
  • minst en förälder född i Finland eller
  • minst en mor-/farförälder född i Finland.

Ditt barn behöver alltså inte ha finska som sitt modersmål.

Grundskolan

Rätten till modersmålsundervisning i grundskolan är reglerad i skollagen. Undervisningen sker dock oftast utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets bestämmelser.

I Uddevalla arbetar idag cirka 25 modersmålslärare som undervisar i 17 språk. Lärarna kommer ofta från samma kulturområde som barnen även om det inte alltid är från samma land.

Anmälan modersmålsundervisning

Regler och riktlinjer för modermålsundervisning i grundskola

För att få modersmålsundervisning måste minst en av vårdnadshavarna ha ett annat språk än svenska och använda detta dagligen som umgängesspråk med eleven. Eleven skall ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Minoritetsspråken (finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch) är undantagna reglerna om grundläggande förkunskaper.

Minst fem elever som önskar undervisning i samma språk krävs inom kommunen för att undervisningen skall organiseras. Minoritetsspråken är dock undantagna reglerna om minst fem elever.

Undervisning behöver inte ske på elevens skola utan kan ske med elever från andra skolor, eller via fjärrundervisning.

Läs mer om riktlinjer för modersmålsundervisning i grundskolan

Betyg

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier. Eleven får alltså betyg i åk 6, 7, 8 och åk 9. Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från åk 1 till åk 9.

Om eleven slutar

Vill eleven avsluta modersmålsundervisningen fyller vårdnadshavare i blanketten nedan och avslutet verkställs vid terminens slut.

Avsluta modersmålsundervisning

Gymnasieskolan

I gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser. Kurserna är:

  • Modersmål 1- 100 poäng
  • Modersmål 2 - 100 poäng
  • Modersmål - aktiv tvåspråkighet 100 poäng

Regler och riktlinjer för gymnasieskolan

För att börja läsa första kursen Modersmål 1 behöver eleven ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper. Detta prövas av modersmålslärarna. De övriga kurserna bygger på kursen modersmål 1. Till varje kurs finns kunskapskrav för betyg.

Förslag på sidor